حجم تجارت خارجی 10 ماهه از 70 میلیارد دالر عبور کرد

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از فـارس، تازهتریـن آمـار تجـارت خارجـی ایـران غیـر از نفـت از سـوی گمـرک منتشـر شـد.

بــر ایــن اســاس صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه ۵3 میلیــارد و 270 میلیــون دلار رســید کــه در مقایس ـه ب ـا م ـدت مش ـابه س ـال قب ـل 8 و73 ص ـدم درصــد افزایــش داشــته اســت.

میـزان واردات ایـران در مـدت یادشـده بـه ۴3 میلیـارد و 982 میلیـون دلار رسـید کـه در مقایسـه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 3 و 21 صــدم درصــد رش ـد داش ـته اس ـت.

مــازاد تــراز تجــاری ایــران در ایــن مــدت بــه مثبــت 882میلیــون دلار رســید کــه نشــان میدهــد، تــراز تجــاری کشــورمان همچنــان مثبــت اســت.

ارزش دلاری تجــارت خارجــی ایــران در 10 ماهــه ســالجاری در مجمــوع بــه 70 میلیــارد و 2۵2 میلیـون دلار رسـید کـه در مقایسـه بـا پارسـال ۵ و 8 درصـد رشـد داشـته و تجـار ایرانـی 3 میلیـارد و ۴18 میلیــون دلار بیشــتر از پارســال بــا ســایر کشــورها تجــارت داشــتهاند کــه نشــاندهنده بزرگتــر شــدن تجــارت خارجــی ایــران طــی ده ماهــه ســالجاری اســت. مجمــوع ارزش تجــارت خارجــی ایــران در 10 ماهــه ســال گذشــته 66 میلیــارد و 83۴ میلیــون دلار بــود.

در ایــن مــدت تشــریفات گمرکــی 27 میلیــون و ۵۵۵ هــزار تــن کالای وارداتــی و 201میلیــون و 3۴ ه ـزار ت ـن کالای صادرات ـی در گم ـرکات سراس ـر انجـام شـده کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبــل بــه ترتیــب 2 و 87 صــدم درصــد و 33 و 76 صــدم درصــد افزایــش داشــته اســت.

در ایـن مـدت میعانـات گازی بـا 6 میلیـارد و 26 میلیـون دلار، عمدهتریـن کالای صادراتی کشـورمان بـود کـه71 و 8 صـدم درصـد از کل صـادرات غیرنفتی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

گازهــای طبیعــی مایــع شــده نیــز بــا یــک میلیــارد و 2۵9 میلیــون دلار و ســهم ۵ و 3۵ صــدم درصــدی در رتبــه بعــدی قــرار دارد و پــس از آن بــه ترتیــب روغنهــای ســبک و فرآوردههــا بــه جــز بنزیــن بــا یــک میلیــارد و ۵۴3 میلیــون دلار و ســهم 3 و 81 صــدم درصــدی، گازهــای نفتــی و هیدروکربورهــای گازی شــکل مایــع شــده بــا یــک میلیــارد و86 میلیــون دلار و ســهم 3 و 3 صــدم درصـدی و پروپـان مایـع شـده بـا 990 میلیـون دلار و ســهم 2 و 81 صــدم درصــدی قــرار دارنــد.

اقــلام عمــده وارداتــی طــی ده ماهــه ســال 139۵ بــه ترتیــب شــامل ذرت دامــی بــه ارزش یــک میلیــارد و 161 میلیــون دلار، لوبیــای ســویا بــه ارزش ۴77میلیــون دلار، قطعــات منفصلــه جهــت تولیــد اتومبیــل ســواری بــه ارزش666 میلیــون دلار، وســایل نقلیــه موتــوری بــا حجــم موتور00۵1تــا 2000 ســی ســی بــه ارزش 626 میلیــون دلار و وســایل نقلیــه موتــوری بــا حجــم موتــور 2000 تــا00۵2 ســی ســی بــه ارزش 63۵ میلیــون دلار بــود.

رونــد واردات ایــران از ایــن کشــورها در کل کاهش ـی و ب ـه ترتی ـب ی ـک و 27 ص ـدم درص ـد، 11 و 7۴ صـدم درصـد، 8 و ۴7 صـدم درصـد و 10 و 99 صــدم درصــد کاهــش داشــته اســت.

واردات ایــران از آلمــان در ده ماهــه ســالجاری بــه یــک میلیــارد و 962 میلیــون دلار رسـید و ایـن کشـور پنجمیـن کشـور عمـده طـرف معاملــه بــا کشــورمان بــود.

واردات ایـران از آلمـان در ایـن مـدت 36 و 39 صـدم درصـد رشـد داشـته کـه ایـن میـزان در مـاه گذشـته 38 و 22 بـوده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.