نامه وزیرنفت به وزیر صنعت برای ساخت خودروهای پایه گازسوز

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

مدیـر طـرح احـداث جایگاههـای گاز طبیعـی فشـرده )CNG( از ارسـال نامـهای توسـط وزیـر نفـت بـه وزیـر صنعـت بـرای تولیـد خودروهـای پایـه گازسـوز توسـط خودروسـازان داخلـی خبـر داد.

علـی محرابـی بـا اشـاره بـه تمایـل شـرکتهای خارجـی بـرای سـاخت خودروهــای پایــه گازســوز بــرای ایــران اظهــار کــرد: شــرکتهای خارجــی آمادگـی خـود را بـرای تولیـد خودروهـای گازسـوز اعـلام کردهانـد و در ایـن راسـتا شـرکت فولکـس واگـن آلمـان تقاضـا کـرد کـه گاز مـا را مـورد مطالعـه قـرار دهنـد و بـه آنهـا مجـوز داده شـد بـه شـهرهای مختلـف از جملـه تهـران و چنـد شـهر بـزرگ دیگـر برونـد و نمونـه گاز بگیرنـد.

وی بـا بیـان اینکـه خودروسـازهای داخلـی هـم لازم اسـت خودروهـای پایـه گازسـوز تولیـد کننـد، افـزود: در ایـن راسـتا حـدود 20 روز پیـش وزیـر نفـت نامهـا بـه وزیـر صنعـت ارسـال کـرده اسـت و از وزیـر صنعـت خواسـته کـه در ایـن زمینـه اقـدام جـدی صـورت گیـرد.

مدیـر طـرح احـداث جایگاههـای گاز طبیعـی فشـرده )CNG( در ادامـه بـا اشـاره بـه راهانـدازی سیسـتم پرداخـت الکترونیکـی بهـای CNG اظهـار کــرد: بانکــی کــه در ایــن زمینــه قبــلا صحبــت کــرده بودیــم اقــدام مؤثــری انجـام نـداد بـا دو بانـک دیگـر وارد مذاکـره شـدهایم.

از آنجایـی کـه ایـن بانکهـا ابتـدا بایـد سـرمایهگذاری کننـد، معمـولا بــا احتیــاط عمــل میکننــد بــه همیــن دلیــل ایــن موضــوع یــک فرآینــد زمانبـر اسـت. امیدواریـم ایـن موضـوع بـه نتیجـه برسـد. زیـرا راهانـدازی سیســتم پرداخــت الکترونیکــی از دو جنبــه حائــز اهمیــت اســت. نخســت آنکــه پرداخــت توســط شــهروندان آســان میشــود و از ســوی دیگــر اگــر پرداخــت بــه صــورت الکترونیکــی انجــام شــود، بــه دو حســاب میــرود. حســاب نخســت کارمــزد جایــگاه دار و حســاب دیگــر حســابی اســت کــه میتوانیـد پولهـا را در آنهـا بلوکـه کنیـم کـه از طریـق آن قبـض گاز جایـگاه را پرداخــت کنیــم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.