اعالم جرم اداره کل استاندارد خراسان شمالی علیه 8 واحد صنفی

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

مدیـر کل اسـتاندارد خراسـان شـمالي از اعـلام جـرم اداره کل اسـتاندارد در دي مـاه سـال جـاري علیـه 8 واحـد صنفـي خبـر داد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، فهیمــه مهمــان نــواز مدیــر کل اســتاندار خراســان شــمالي در جریــان بازرســي کارشناســان اســتاندارد از مراکـز عرضـه در خراسـان شـمالي گفـت: نظـر بـه اجبـاري بـودن اسـتاندارد کالاهـاي کشـف شـده در واحـد صنفـي و بـر اسـاس مـاده 9 قانـون سـازمان ملــي اســتاندارد ایــران مبنــي بــر ممنــوع بــودن تولیــد، تمرکــز، توزیــع و فـروش بـدون علامـت اسـتاندارد و همچنیـن تبصـره 3 مـاده 9۵ قانـون نظـام صنف ـي، جه ـت اقدام ـات حقوق ـي ب ـه تعزی ـرات معرف ـي ش ـدند.

وی اضافــه کــرد: گفتنــي اســت کالاهــاي بــدون علامــت اســتاندارد مشـاهده شـده در سـطح بـازار شـامل: یخچـال، بخـاري، کولـرگازي، مـواد غذایــي هســتند.

وی ادامــه داد: بــه منظــور جلوگیــري از ســوء اســتفاده متخلفــان و پیشـگیري از جعـل نشـان اسـتاندارد بـر روي کالاهـا، شـهروندان ميتواننـد بــا ارســال پیامــك بــه ســامانه 10001۵17 از صحــت علامــت اســتاندارد کالاهــاي تولیــد داخــل اطمینــان پیــدا کننــد.

مهمانـواز خاطرنشـان کـرد: بـا ارسـال کـد 01رقمـي کالا بـه ایـن سـامانه ميتواننـد اطلاعاتـي شـامل اعتبـار پروانـه، فـرآورده، تاریـخ اعتبـار، اسـتان واحـد تولیـدي، شهرسـتان محـل تولیـد نـوع اسـتاندارد و وضعیـت پروانـه کسـب نماینـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.