المرد، دروازه صادرات و واردات جنوب کشور

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

فرمان ـدار شهرس ـتان لام ـرد ب ـا اش ـاره ب ـه ظرفیته ـای ای ـن شهرس ـتان در ابعـاد مختلـف، پیشبینـی کـرد کـه لامـرد در آینـده تـوان تبدیـل شـدن بـه دروازه صـادرات و واردات جنـوب کشـور را دارد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، عبـدا... حسـینی در آییـن تجلیـل از فعــالان صنعــت حمــل و نقــل شهرســتان لامــرد، وجــود صنایعــی نظیــر س ـیمان، گ ـچ و ش ـهرکها و منطق ـه صنای ـع انرژیب ـر ای ـن شهرس ـتان، ای ـن داشــتهها را ظرفیتهایــی بــرای آینــده درخشــان لامــرد دانســت.

حسـینی ادامـه داد: رونـد صنعتـی شـدن لامـرد ایـن شـهر را بـه دروازه صــادرات و واردات جنــوب کشــور تبدیــل خواهــد کــرد و لامــرد حرفهــای زیـادی در ایـن حـوزه بـرای گفتـن خواهـد داشـت. ایـن رونـد رو بـه رشـد بـه گونـهای اسـت کـه عـلاوه بـر حمـل و نقـل زمینـی بایـد حمـل و نقـل هوایـی و ریلـی را نیـز تقویـت کنیـم.

فرمانـدار لامـرد بـا تأکیـد بـر لـزوم گسـترش ایـن زیربنـا افـزود: اسـاس همـه اینهـا اقتصـاد اسـت و مـا بایـد در کنـار تولیـد از توزیـع و مصـرف نیـز پشـتیبانی کنیـم.

مدیرعام ـل کارخان ـه س ـیمان لام ـرد نی ـز ب ـا اش ـاره ب ـه اینک ـه 26 آذرم ـاه یـادآور حماسـه فعـالان صنعـت حمـل و نقـل و بـه ویـژه حمـل و نقـل زمینـی اسـت، گفـت: تنهـا یـک سـوم از مرزهـای کشـور دریایـی اسـت و 90 درصـد صـادرات از ایـن طریـق انجـام میشـود و حمـل و نقـل زمینـی بیشـتر درون م ـرزی را پوش ـش میده ـد.

ابراهیــم غــلامزاده، فعالیتهــای ســیمان لامــرد در حــوزه حمــل و نقــل زمینــی را موفــق توصیــف و اضافــه کــرد: ســال 90 و ابتــدای فعالیــت کارخانجــات ســیمان لامــرد حداکثــر 300 تــن ســیمان در لامــرد حمــل میشــد. امســال ایــن میــزان از مــرز 8 هــزار تــن هــم گذشــت.

وی بـا بیـان اینکـه امـروز در لامـرد همـه بـا فرهنـگ حمـل و نقـل آشـنا شـدهاند و در هـر خانـواده حداقـل یـک راننـده یـا کامیـوندار وجـود دارد، افــزود: حمــل و نقــل بــه درســتی زیربنــای تولیــد شــده و صنعــت بــدون حمــل و نقــل بــه نتیجــه نخواهــد رســید. بــرای ایمنــی راه، خدمــات بیــن راهــی و راه ســازی در منطقــه برنامــه ریــزی کنیــم.

غلامـزاده بـا اشـاره بـه مشـکلات فعـالان ایـن حـوزه گفـت: در سـالهای اخیـر و پـس از بـالا رفتـن قیمـت ارز تناسـب بیـن قیمـت کامیـون و کرایـه هـا خـراب شـده و کامیـون داران را بـا مشـکلات بسـیاری مواجـه کـرده اسـت.

وی گفــت: مهمتریــن راهــکار حــل ایــن مشــکل اصــلاح قانــون اســت. درحـال حاضـر کامیـون هـا تنهـا 0۵ تـن بـار حمـل مـی کننـد در حالـی کـه هــم کامیونهــا و جادههــا و پلهــا در شهرســتان ظرفیــت آن را دارد کــه ایـن میـزان حمـل بـار تـا 20 درصـد افزایـش پیـدا کنـد.

غلامـزاده خاطـر نشـان کـرد: افزایـش 20 درصـدی حمـل بـار بـه رشـد اقتص ـاد کم ـک خواه ـد ک ـرد ضم ـن اینک ـه شهرس ـتان لام ـرد ب ـا حم ـل ی ـک میلیـون و 02هـزار تـن مـواد معدنـی در اسـتان فـارس بـه عنـوان شهرسـتان پیشـتاز شـناخته شـده اسـت.

در ایــن مراســم کــه بــا حضــور ســرهنگ قنبــری جانشــین فرمانــده قــرارگاه پلیــس راه جنــوب فــارس، ایــزدی معــاون ســازمان حمــل و نقــل فـارس برگـزار شـد، از بیـش از 30 فعـال حـوزه حمـل و نقـل در شهرسـتان لامــرد قدردانــی شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.