موافقت نعمت زاده با عرضه سیمان صادراتی در بورس

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

رییـس انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان بـا اعـلام ایـن خبـر کـه در آخریـن جلسـه برگـزار شـده در خصـوص مسـائل صنعـت سـیمان، وزیر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا عرضـه سـیمان صادراتـی در بـورس کالا موافقـت کــرد، گفــت: تمــام نواقــص احتمالــی در ایــن صنعــت بــرای ورود بــه بــورس کالای ایـران برطـرف شـده و بـا توجـه بـه جلسـات متعـدد و هماهنگـی هـای انجـام شـده همـه چیـز بـرای عرضـه در بـورس کالا مهیـا اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از مایــن نیــوز، محمــد اتابــک گفــت: بــه ایــن ترتیــب هیــچ مشــکلی بــرای عرضــه ســیمان صادراتــی در بــورس کالا وجــود نـدارد و تنهـا شـرکتهای سـیمانی بایـد آمادگـی و زمـان عرضـه را اعـلام کننـد.

وی اظهـار داشـت: بـه نظـر مـی رسـد بـرای آغـاز عرضـه هـا در بـورس، بهتـر اسـت تولیدکننـدگان عرضـه هـا را بـه صـورت مـوردی آغـاز کننـد تـا در طـول زمـان اگـر حتـی کوچکتریـن مشـکلی نیـز مشـاهد شـد سـریعا آن را بـر طـرف کنیـم.

بــه گفتــه اتابــک، بــرای ورود بــه بــورس کالای ایــران بایــد بــه گونــه ای عمـل کنیـم کـه بازتابـی مثبـت در بـازار سـیمان داشـته باشـد و سـایر تولیـد کنن ـدگان نی ـز ب ـرای ورود ب ـه ای ـن ب ـازار ش ـفاف تش ـویق ش ـوند بنابرای ـن اگ ـر مرحل ـه ب ـه مرحل ـه پی ـش بروی ـم و از نظ ـر آموزش ـی و تبلیغات ـی خ ـوب عم ـل کنیــم نتیجــه بهتــری را دریافــت خواهیــم کــرد.

رییـس انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان گفـت: از آنجـا کـه بـا مـازاد سـیمان در بـازار داخلـی رو بـه رو هسـتیم، صـادرات ایـن محصـول از طریـق بـورس کالا مـی توانـد نقـش بسـزایی در تنظیـم بـازار داخلـی و بهبـود اوضــاع شــرکتهای ســیمانی داشــته باشــد.

اتابــک افــزود: مــا در بــورس کالا نیــز در گذشــته بــرای صــادرات ســیمان موفـق بـوده ایـم؛ بنابرایـن برای کشـف قیمـت عادلانـه، منطقیتریـن راه عرضه در بـورس کالاسـت چراکـه بـورس ماهیـت رقابتـی و شـفافی دارد و قطعـا ایـن اسـتراتژی صنعـت سـیمان، کمـک بـه سـزایی در تنظیـم بـازار خواهـد کـرد.

رییـس انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان همچنین به صـادرات سـیمان بـه عـراق اشـاره کـرد و گفـت: در رابطـه بـا صـادرات سـیمان بـه عـراق نیـز اقداماتـی صـورت گرفتـه و معـاون وزیـر صنعـت معـدن و تجـارت همـراه با دبیـر انجمـن صنعـت سـیمان سـفری بـه عـراق داشـتند کـه طـی مذاکراتـی بـا مسـوولان عراقـی مقـرر گردیـد بعـد از بهبـود اوضـاع داخلـی عـراق، صـادرات سـیمان بـه ایـن کشـور مجـدد از سـر گرفتـه شـود.

وی در پایـان بـا بیـان ایـن کـه سـیمان چـه در دوران رونـق و چـه در رکـود بــه حمایــت نیــاز دارد، گفــت: اگــر چــه بــورس کالای ایــران بســتر را بــرای شـفاف سـازی قیمـت و رشـد صـادرات سـیمان مهیـا کـرده اسـت، اما سـیمان بـه عنـوان یـک صنعـت اسـتراتژیک در هـر مرحلـه ای نیـاز بـه حمایـت دولـت دارد و ب ـی اعتنای ـی ب ـه ای ـن صنع ـت عواق ـب خوب ـی ب ـرای اقتص ـاد ب ـه دنب ـال نخواهـد داشـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.