بازار سیمان همچنان درانتظار مشتری

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

قیمـت سـیمان و دیگـر مصالـح سـاختمانی از ۴۲ مهرمـاه تاکنـون تثبیـت شـده و افزایـش قیمـت دلار هـم تأثیـری در قیمـت هـای آن نداشـته اسـت، بـا ایـن وجـود، بـازار فـروش سـیمان در رکـود سـنگینی بـه سـر مـی بـرد.

بــه گــزارش عضــر بــه نقــل از ســیمان خبــر، رییــس اتحادیــه مصالــح و اب ـزار مرک ـز اس ـتان خراس ـان ش ـمالی در ای ـن ب ـاره گف ـت: قیم ـت س ـیمان از اوایــل مهــر مــاه از ۷ هــزار و ۰۰۳ بــه 8 هــزار و ۰۰۵ تومــان افزایــش یافــت و از همـان زمـان هـم تثبیـت شـده اسـت و هماهنـگ نبـودن عرضـه و تقاضـا، ناب ـه س ـامانی های ـی را در ب ـازار ف ـروش ایج ـاد ک ـرده اس ـت.

«کمالـی» بـا بیـان ایـن کـه در حـال حاضـر تقاضـا در بازار سـیمان نسـبت بـه تابسـتان ۰۵ درصـد کاهـش یافتـه اسـت، افـزود: در حالـی کـه شـنیده هـا حاکــی از آن اســت کــه صنعــت ســاخت و ســاز رونــق گرفتــه، امــا در عمــل هیـچ اتفاقـی نیفتـاده و فـروش سـیمان بـه نصـف کاهـش یافتـه اسـت.

وی اظهارداشــت: طبــق آمــاری کــه ســازمان نظــام مهندســی اعــلام کـرده و شـهرداری هـا، پروانـه صـادر کردنـد، سـاخت و سـازی انجـام نمـی شـود، اگـر هـم باشـد مربـوط بـه تعمیـرات و یـا پروانـه هایشـان مربـوط بـه س ـال ه ـای گذش ـته اس ـت.

وی ادام ـه داد: ب ـازار س ـیمان ت ـا قب ـل از افزای ـش قیم ـت ه ـا ه ـم راک ـد بـود، امـا در شـرایط فعلـی رکـود شـدیدتر شـده اسـت، بـه طـوری کـه افزایش دلار ه ـم در قیم ـت آن تأثی ـری نداش ـت.

وی عنـوان کـرد: بـرای یکسـان سـازی قیمـت سـیمان در کشـور، هـر تـن سـیمان تحویلـی در بجنـورد ۰۴۱ و در تنکابـن ۰۲۱ هـزار تومـان عرضـه مـی شـود و علـت ایـن نوسـان قیمـت، در نظـر گرفتـن هزینـه هـای حمـل و نقـل اسـت. وی خاطـر نشـان کـرد: اکنـون لازم اسـت بـا برنامهریـزی هـای دقیـق و تقویـت بـازار فـروش بـرای رفـع ایـن مشـکل اقـدام شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.