کاهش مصرف گاز کارخانجات سیمان در استان همدان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان همــدان از محدودیــت مصــرف گاز بخــش نیروگاهـی و کارخانـه سـیمان همـدان خبـر داد و گفـت: مصـرف نیـروگاه مفتـح هم ـدان ب ـه کمت ـر از 100 ه ـزار مترمکع ـب در روز رس ـیده اس ـت. بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از سـیمان خبـر، محمدمهـدی مهـدوی بـا بیـان اینکــه روزانــه 12.۵ تــا 13 میلیــون مترمکعــب گاز در اســتان مصــرف میشــود، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه مصــارف نیروگاهــی و ســیمان اســتان در یــک هفتــه اخیــر محــدود شــده اســت میــزان مصــرف گاز در اســتان رشــد محسوســی نــدارد.

وی تصریــح کــرد: نیــروگاه شــهید مفتــح همــدان روزانــه ۵.۴ تــا ۵ میلیــون مترمکعــب مصــرف گاز داشــت کــه ای ـن می ـزان ب ـه عل ـت اعم ـال محدودی ـت در سراس ـر کش ـور ب ـه زی ـر 100 ه ـزار مترمکعــب رســیده اســت تــا بتوانیــم بــا اطمینانخاطــر تأمیــن گاز بخــش خانگــی را داشــته باشــیم.

وی اف ـزود: همچنی ـن مص ـرف گاز در 3 کارخان ـه س ـیمان اس ـتان هم ـدان روزانـه 900 هـزار مترمکعـب بـوده کـه در حـال حاضـر بـه 100 هـزار مترمکعـب در روز رسـیده اسـت.

مهــدوی بــا تأکیــد بــر اینکــه 70 درصــد مصــرف گاز در بخــش خانگــی صــورت میگیــرد، ادامــه داد: مصــرف گاز بخــش خانگــی نســبت بــه ســال گذشـته افزایـش محسوسـی نـدارد بهطوریکـه مصـرف گاز در ایـن بخـش تنهـا ۵ درصــد افزایــش دارد.

مدیرعام ـل ش ـرکت گاز اس ـتان هم ـدان خاطرنش ـان ک ـرد: ب ـا برودت ـی ک ـه در کش ـور اتف ـاق افت ـاد، خوش ـبختانه هیچگون ـه مش ـکلی در تأمی ـن گاز اس ـتان و کش ـور ب ـه وج ـود نیام ـده اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.