سیمان قائن واحد نمونهی صنعت سبز کشور شد

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تسـنیم، پرویـز آرامنـش مدیـر کل محیـط زیســت خراســان جنوبــی قائــن اظهارداشــت: در حــال حاضــر درحــوزه محیــط زیســت، سیاســت کاری مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم بــا تعامــل و پیگیـری هایـی کـه بـا محیـط هـای آلاینـده داشـته ایـم تعـداد واحـد هـای آلاینــده را کــم کنیــم.

وی افـزود: بـه نوعـی ایـن واحـد هـای آلاینـده بایـد درراسـتای ضوابـط محیــط زیســت بیشترکوشــا باشــند تــا تعــداد واحــد هــای آلاینــده اســتان کاه ـش یاب ـد.

آرامنـش بیـان داشـت در یـک مقطعـی حـدود 22 واحدآلاینـده محیـط زیسـتی درسـطح اسـتان داشـتیم کـه درپایـان سـال عـوارض آلودگـی از آنهـا اخـذ مـی شـد وبـا توجـه بـه پیگیـری هـا وتعاملاتـی کـه داشـته ایـم وصنایـع نیــز امــورات را رعایــت کردنــد لــذا تعــداد واحــد هــای آلاینــده بــه 2 واحــد کاه ـش یاف ـت ودر س ـال ۵9 فق ـط 2 واح ـد آلاین ـده در س ـطح اس ـتان داری ـم وپیگیـر هسـتیم کـه ایـن تعـداد نیـز از لیسـت سـیاه مـا حـذف شـوند.

آرامنـش بـا اشـاره بـه معرفـی واحـد هـای سـبز نمونـه کشـوری از سـوی ســازمان محیــط زیســت گفــت:در مراســمی کــه ۵ بهمــن بــا حضــور خانــم ابتــکار رییــس ســازمان محیــط زیســت ومعــاون رییــس جمهــور در تهــران برگــزار خواهــد شــد از واحــد هــای نمونــه ســبز کشــوری تجلیــل بــه عمــل خواهــد آمــد.

وی افـزود: بـا توجـه بـه پیگیـری هایـی کـه داشـته ایـم واهتمـام ویـژه مســوولین کارخانــه ســیمان قایــن بــه مباحــث محیــط زیســتی ایــن واحــد بـه عنـوان واحـد نمونـه سـبز کشـوری انتخـاب شـد ودرایـن مراسـم از سـوی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت لــوح تقدیــر بــه مدیــر عامــل کارخانــه س ـیمان قائ ـن اه ـدا خواه ـد ش ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.