توقف فعالیت کارخانه سیمان اردبیل تکذیب شد

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایرنــا، عــادل روحــی بــا اشــاره بــه نشــر برخــی مطالــب در فضــای مجــازی در خصــوص تعطیلــی و حــال ناخــوش کارخانـه سـیمان اردبیـل افـزود: ایـن کارخانـه طبـق برنامـه هرسـاله اقـدام بـه تعمیـر کـوره و کنتـرل موجـودی خـود کـرده و در نهایـت تـا 2 سـه مـاه آینــده تولیــد خــود را از ســر مــی گیــرد.

وی بیــان کــرد: هــر ســال در دی مــاه طبــق نامــه ای بــه اســتاندار اردبیــل ، فرمانــدار نمیــن ، اداره کل صنعــت و معــدن و همچنیــن بــورس ایــن تعطیلــی مقطعــی اطــلاع رســانی مــی شــود تــا آنهــا نیــز در جریــان فعالیــت هــا قــرار گیرنــد.

مدیرعامــل کارخانــه ســیمان اردبیــل بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــن تعطیلــی مقطعــی بــرای اجــرای تعمیــرات داخلــی طبــق برنامــه از پیــش برنامـه ریـزی شـده و در سـایر کارخانـه هـای تولیـد کننـده سـیمان کشـور نیـز اجرایـی مـی شـود، تشـریح کـرد: نـه کارخانـه تعطیـل شـده و نـه حتـی یــک نفــر از کارگــران کارخانــه اخــراج و یــا تعدیــل شــده انــد.

روحـی بـا تشـکر از حساسـیت مـردم نسـبت بـه وضعیـت ایـن کارخانـه اظهــار داشــت: جــای هیچگونــه نگرانــی نســبت بــه تعطیلــی و یــا افــت تولیـد کارخانـه وجـود نـدارد و تـا ۲ سـه مـاه آینـده تولیـد ایـن کارخانـه از سـر گرفتـه مـی شـود.

وی گفـت: کارخانـه سـیمان اردبیـل درسـال جـاری توانسـته بـه میـزان 30 میلیـارد ریـال تسـهیلات بانکـی از محـل ابـلاغ و اجـرای سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی از دولـت دریافـت و بـه جریـان تولیـد خـود تزریـق کنـد.

کارخانــه ســیمان اردبیــل یکــی از بزرگتریــن واحدهــای صنعتــی اسـتان اردبیـل بـوده و ۵2 کیلومتـری مرکـز اسـتان و در شهرسـتان نمیـن واقــع اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.