قطعی گاز معضل این روزهای کارخانجات سیمان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

فصــل ســرما و زمــان مصــرف بیشــتر گاز کــه میشــود، کارخانههــای ســیمان اولیــن گروهــی هســتند کــه در ســیبل قطعــی گاز قــرار مــی گیرنــد. کارخانـه هایـی کـه البتـه بـا ایـن مسـاله سـال هاسـت رو بــه رو هســتند. امــا ایــن قطعــی گاز هزینــه هایــی هـم بـرای آنهـا دربـر دارد. ایـن هزینـه هـا را هـم بایـد در کنــار بدهــی دولــت بــه آنهــا بررســی کــرد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از سـیمان خبـر، مرتضـی لطفـی، عضـو هیـآت نماینـدگان اتـاق تهـران درایـن باره گفــت: ســناریوی یــا تــراژدی قطعــی گاز بــرای صنعــت سـیمان چندیـن سـاله اسـت. تنهـا سـال گذشـته یعنـی در ســال ۴9 کارخانجــات ســیمان توافقــی بــا دولــت داشــتند تــا بــه منظــور تأمیــن گاز مصــرف خانگــی بــه دلیــل ســرما و همراهــی بــا دولــت بــرای صــادرات و کســب منابــع بیشــتر از محــل صــدور گاز بــا توجــه بــه رک ـود و کاه ـش تقاض ـا در داخ ـل کش ـور، دول ـت ب ـه ازای ه ـر مترمکع ـب گاز، 9 س ـنت ب ـه صنع ـت س ـیمان کم ـک کنـد. در نهایـت طـی ایـن مـدت 29 میلیـون دلار میـزان مطالبـه کاخانـه هـای سـیمان از دولـت شـده اسـت. ایـن موضـوع در سـتاد تسـهیل و سـتاد یارانـه ها همـه مصوب ش ـده ام ـا هن ـوز پرداخت ـی ص ـورت نگرفت ـه اس ـت.

بــه گفتــه لطفــی، امســال بــه دلیــل بدعهــدی ترکمنســتان موضــوع قطــع گاز شــرکتهای ســیمان زودهنـگام آغـاز شـد. در همیـن زمینـه دولـت مصوبـه ای را بــه واحدهــای مصــرف کننــده ابــلاغ کــرد کــه بــه م ـدت ۵۴ رو گاز آنه ـا قط ـع خواه ـد ش ـد. او ادام ـه داد: البتــه مــا از قبــل از ایــن موضــوع را پیــش بینــی کــرده بودیـم. بـه همیـن دلیـل هـم در سـتاد گارگـروه سـیمان توافــق شــد کــه در صــورت قطــع گاز، دولــت مــازوت را بـه قیمـت گاز مصرفـی، یعنـی 120 تومـان بـه کارخانـه ه ـای س ـیمان بفروش ـد. ام ـا گوی ـا ق ـرار اس ـت ه ـر لیت ـر مـازوت بـا قیمـت 300 تومـان در اختیـار کارخانـه هـای ســیمان قــرار بگیــرد.

در ادامــه بخوانیــد: قطــع مکــرر گاز، تولیــد کارخانههــای ســیمان کشــور را بــا مشــکل روبــهرو کــرده اســت.

لطفــی تأکیــد کــرد: کارخانــه هــا بــا مشــکل نقدینگــی رو بــه رو هســتند. مــا مــی خواهیــم کــه در دوره قطعــی گاز همســان ســازی انجــام شــود. بــه هرحـال ایـن مشـکل در حـال حاضـر وجـود دارد و تـا ۵2 بهمــن هــم ایــن قطعــی گاز همــراه کارخانــه هــای سـیمان خواهـد بـود. امـا بـا ایـن حـال برگشـت قیمـت مــازوت بــه 120 تومــان محتمــل اســت.

براســاس صحبــت هــای لطفــی عــلاوه بــر ایــن مسـایل قطعـی گاز و قیمـت خسـارت هایـی هـم ایجـاد خواهــد کــرد. او گفــت: توقــف گاز عوارضــی دارد. بــه طــور مثــال بــرای جایگزیــن کــردن مــازوت بــه جــای گاز هزینــه حمــل متحمــل اســت. چــرا کــه بــرای گاز پرداخـت هزینـه حمـل وجـود نداشـت امـا مـازوت چون از پالایشـگاه هـا تهیـه شـود هزینـه ‪20 01،‬ درصـدی را ایجـاد مـی کنـد. همچنیـن در مرحلـه بعـدی بایـد دیـد ایــن محصــول شــرایط لازم بــرای ســوخت در کــوره را دارد و خسـارت ایجـاد نکنـد. مسـایلی کـه سـابقه آنهـا وجـود دارد و تـا بـه الان هـم خسـارت هایـی را متحمـل کارخانــه هــای ســیمان کــرده اســت.

ایــن فعــال حــوزه ســیمان همچنیــن دربــاره عـوارض قطعـی گاز کارخانـه هـای سـیمان و صـادرات آن اضافــه کــرد: قطعــی گاز کارخانــه هــای ســیمان بـرای صـادرات ایـن محصـول هـم مـی توانـد مشـکلاتی ایجــاد کنــد. البتــه کــه در حــال حاضــر ۵1 هــزار تــن کلینکــر مــازاد وجــود دارد و شــرکتها از ذخایــر خــود اسـتفاده مـی کننـد. امـا همیـن اقـدام باعـث مـی شـود ت ـا در کیفی ـت محص ـول مش ـکل ایج ـاد ش ـود و ممک ـن اسـت بـه ایـن لحـاظ در صـادرات دچار مشـکل شـویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.