سیمان پشت خوان هفتم

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بالاخــره بعــد از مــدت هــا بحــث ورود ســیمان بــه بــورس کالای ایــران در شــرایطی از ســوی فعــالان ایــن صنعــت مطــرح میشــود کــه بــه عقیــده کارشناســان لــزوم قیمتگــذاری صحیـح، شـفاف، مبتنـی بـر نظـام بــازار و متناســب بــا انگیزههــای صادراتـی و داخلـی در ایـن صنعـت بــه شــدت احســاس میشــود.

در ایــن رابطــه چنــدی پیــش اع ـلام ش ـد ک ـه ای ـن محص ـول ب ـرای صــادرات از کانــال تــالار صادراتــی بــورس کالا عرضــه خواهــد شــد.

دبیــر انجمــن کارفرمایــان صنعــت ســیمان در ایــن رابطــه از نهایــی شــدن صــادرات ســیمان از کانــال بــورس کالا خبــر داده و میگویــد ایــن تصمیــم بــا برگــزاری نشســتی بــا مســوولان ســازمان توســعه تجــارت نهایــی خواهــد شــد. بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر میرســد چالــش قیمتگــذاری بــرای ایــن محصــول بــه خصــوص در حــوزه صادراتــی برطــرف شــده و شــفافیتهای معاملاتــی در ایــن مســیر افزایــش یابنــد.

بـه عقیـده شـیخان، اصلیترین مزیتهــای عرضــه ســیمان در بــورس کالا شفافســازی قیمــت، رشــد صــادرات ســیمان کشــور بــه خصــوص بــرای شــرکتهایی کــه نزدیـک مرزهـای خروجـی هسـتند، افزایــش فضــای رقابتــی در بــازار داخــل، جلوگیــری از رقابــت منفــی و اعــلام قیمتهــای ســلیقهای در ایــن صنعــت، اطمینــان خریــداران خارجــی از خریــد محصــول بــا کیفیــت، حضــور ســرمایهگذاران در مکانــی بــا اعتبــار همچــون بــورس کالا و مش ـخص ب ـودن تمام ـی رون ـد معاملـه و نحـوه پرداخـت دانسـت.

در ایــن رابطــه مدیرعامــل بــورس کالای ایــران معتقــد اســت عرضــه ســیمان در بــورس کالا بســتگی بــه تولیدکننــدگان دارد و یکــی از مشــکلات بــازار ایــن محصـول ایـن اسـت کـه خریـداران خارجـی بـه تولیدکننـدگان مختلـف سـیمان مراجعـه میکننـد و قیمـت را بــه پایینتریــن حــد میرســانند و در واقــع خارجیهــا از مزایــای کشــور کــه انــرژی و مــواد معدنــی ارزان اســت اســتفاده میکننــد.

وی معتقــد اســت اگــر از ایــن ظرفیتهــا اســتفاده و ســیمان در تابلوهـای بـورس کالا عرضـه شـود و تولیدکننــدگان در رقابــت محصــول خـود را بـه خریـدار خارجـی عرضـه کننـد، دیگـر امـکان کاهـش قیمـت غیرمنطقــی در بــازار صادراتــی و همچنیـن داخلـی وجـود نـدارد و بـه ایــن ترتیــب مراکــز تولیــد ســیمان در ســطح کشــور میتواننــد کالای خـود را در بـورس کالا عرضـه کننـد.

وی درخصــوص مشــوقهای بــورس کالا بــرای عرضــه ســیمان گفــت: زیرســاختهای لازم بــرای عرضــه ســیمان در بــورس کالا فراهــم اســت و تولیدکننــدگان ایــن صنعــت میتواننــد از معافیـت مالیاتـی کـه بـرای حضـور عرضهکننــدگان در بــورس کالا وجــود دارد، بهــره ببرنــد.

کارشناسـان معتقدنـد در حـال حاضــر ورود ســیمان بــه تــالار صادراتـی بـورس کالا در صورتـی که بـا جدیـت دنبـال شـود و ایـن تـالار ب ـه مرک ـزی ب ـرای معامل ـه خارج ـی س ـیمان تبدی ـل ش ـده و خری ـداران و فروش ـندگان در ای ـن ب ـازار ب ـا ه ـم تلاقــی پیــدا کننــد میتــوان بــه بهبــود شــرایط امیــدوار بــود.

در ایــن میــان تغییــر سیســتم قیمتگــذاری ســیمان عــلاوه بــر مزایــای فــوق میتوانــد بــه خــروج ایــن محصــول از دامنــه قیمتگـذاری دولتـی منتهـی شـود.

تولیدکننــدگان در ایــن رابطــه بــه هزینههــای تولیــد محصــول خــود اشــاره کــرده و میگوینــد افزایــش ســالانه هزینههــای دس ـتمزد و مالی ـات و هزین ـه ب ـالای حاملهـای انـرژی در کنـار شـرایط گــران حمــل و نقــل ...و همگــی باعــث شــدهاند هزینههــای تولیــد افزایــش یابنــد و ایــن در حالــی اســت کــه دولــت بــا قیمتگــذاری دســتوری خــود باعــث شــده فشـارهای هزینـهای بالایـی بـه ایـن محصــول وارد شــود.

در مقابــل در بــازار آزاد قیمتهــا بــه راحتــی از سیســتم قیمتگــذاری دولتــی تبعیــت نمیکننــد و نتیجــه ایجــاد بــازار ســیاه بــرای ایــن محصــول در شــرایط رونــق اقتصــادی اســت کــه بــه نفــع دلالان و واســطهها تمــام میشــود و در عــوض زیــان تولیدکننــدگان اصلــی را بــه همــراه دارد.

بـه همیـن دلایـل تولیدکنندگان معتقدنــد بــرای ورود بــورس کالا بایــد قیمتگــذاری آزادانــه و بــر مبنــای قیمتهــای بــازار و از کانالهــای عرضــه و تقاضــا باشــد و بــر همیــن اســاس ایجــاد محدودیتهایــی همچــون دامنــه نوســان قیمتــی میتوانــد بــاز هــم دســت تولیدکنندههــا را ببنــدد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.