افزایش تناژ و کاهش سوخت کوره با استفاده از ضایعات ریخته گری در خوراک کوره

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بــه گــزارش عصــر یکــی از مدولهــای تهیــه کلینکــر در کارخانجــات ســیمان، مــدول ســیلیس مــی باشــد کــه تنظیــم ایــن مــدول نیازمنــد مصــرف ســیلیس اســت. بهتریـن مـدول سـیلیس جهـت تولیـد کلینکـر در حـدود ۵٫2-3٫2 مــی باشــد کــه بــدون مصــرف ســیلیس ایــن مـدول بـرای مـواد اولیـه معـادن سـیمان زنجـان در حدود 2٫2 بــود کــه ایــن مقــدار موجــب ناپایــدار شــدن شــرایط کــوره و افزایــش ســوخت مصرفــی مــی گردیــد.

در کارخانه سـیمان زنجـان از ابتدای زمـان راه اندازی در تیرمـاه ،1386 تنظیـم مدولهـا بـا توجـه بـه در دسـترس نبــودن منابــع ســنگ ســیلیس آمــورف در منطقــه بــدون سـیلیس انجـام میشـد و در چندیـن مـورد سـیلیس هـای کوارتــزی اســتفاده گردیــد کــه نتایــج مناســبی در هنــگام پخـت در بـر نداشـت و مضافـا بـا توجـه بـه سـخت بـودن ایــن مــاده معدنــی، ســایش و خردایــش آن هزینــه هــای بالایــی بــه شــرکت تحمیــل مــی نمــود بــه همیــن دلیــل اجبـارا تنظیـم مـواد بـدون اسـتفاده از سـیلیس انجـام می پذیرفــت. اســتفاده نکــردن از ســیلیس در تنظیــم مــواد خــام موجــب باعــث افزایــش مــدول آلومنیــوم، کاهــش کلسیناســیون، ســخت پــز شــدن مــواد، تشــکیل مکــرر گلولـه و کوتینـگ هـای بسـیار ضخیـم و ناپایـدار در کـوره شــده و درنهایــت توقفــات پــی در پــی در کــوره را بهمــراه داشـت. بـا توجـه بـه مشـکلات بوجـود آمـده پیـدا کـردن منبـع سـیلیس بـه عنـوان مهمتریـن دغدغـه در کارخانـه ســیمان زنجــان مطــرح بــود. در ایــن راســتا اســتفاده از ضایعــات ســاختمانی ، ضایعــات شــرکتهای فــولادی و ریختــه گــری بــه عنــوان منبــع ســیلیس مــورد توجــه و مطالعـه قـرار گرفـت کـه از شـهریورماه سـال جـاری تسـت صنعتــی ســیلیس ضایعاتــی شــرکتهای ریختــه گــری ب ـه عن ـوان منب ـع س ـیلیس در ک ـوره س ـیمان زنج ـان آغ ـاز گردیـد کـه عـلاوه بـر افزایـش 2٫1 درصـدی راندمـان کوره، کاهــش وزن لیتــری کلینکــر ، کاهــش ســوخت مصرفــی، افزایـش تنـاژ آسـیاهای سـیمان ، افزایـش مقاومـت هـای 2،7 و82 روزه را در بــر داشــته اســت. خوشــبختانه ایــن طـرح مزیـای زیسـت محیطـی عدیـده ای از جملـه کاهـش مصــرف نســوز، کاهــش مصــرف انــرژی، کاهــش تخریــب معـادن و مصـارف اولیـه و مدیریت پسـماندهای سیلیسـی شــرکتهای ریختــه گــری را بدنبــال داشــته اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.