احتمال افزایش قیمت سیمان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

گرچـه بارهـا انجمـن سـیمان تأکیـد کـرده کـه قصـد افزای ـش قیم ـت س ـیمان را خ ـارج از برنام ـه ن ـدارد، ام ـا افــت تقاضــا در زمســتان و باقــی مانــدن هزینههــای جــاری باعــث شــده رییــس انجمــن صنفــی صنعــت سـیمان از بررسـی افزایـش قیمـت ایـن محصـول بـرای زمس ـتان خب ـر ده ـد.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از پی ـام آش ـنا، عبدالرض ـا شــیخان بــا اشــاره بـه آخریـن وضعیـت تولیــد ســیمان در فصــل ســرد ســال گفــت: تولیــد ســیمان ماننــد هــر ســال در آســتانه زمســتان بــا کاهــش روبــرو اســت امــا امســال نســبت بــه ســال گذشــته، هــم در آذرمــاه و هــم در آمــار 9 ماهــه تولیــد بـا کاهـش تولیـد روبـرو بودیـم و حتـی در حـوزه تحویـل داخلــی و صــادرات ســیمان نیــز ارقــام، ســیر نزولــی داشــتند. وی بــا بیــان اینکــه قیمتهــا را در زمســتان افزایـش خواهیـم داد، اظهـار کـرد: اکنـون ما بـا 60 درصد از ظرفیــت تولیــد در حــال کار هســتیم و دچــار کاهــش تقاضــا شــدهایم امــا همانطــور کــه قبــلا گفتــه شــده، بــا کاهــش تقاضــا و تولیــد، هزینههــای جــاری، کاهــش نمییابـد و برخـی هزینههـا بـه صـورت ثابـت باقـی اسـت ک ـه ای ـن ام ـر چ ـارهای نمیگ ـذارد ج ـز اینک ـه قیمته ـا را افزایــش دهیــم.

شــیخان دربــاره وضعیــت عمومــی ســیمان بعــد از شــروع طــرح متعادلســازی قیمتهــا عنــوان کــرد: بـا وجـود تمـام آمارهـا و شــاخصهایی کــه در حــوزه ســیمان ســمت و ســوی نزولــی دارنــد، بایــد گفــت کــه حــذف تخفیفــات فــروش ســیمان کــه در پــی آغــاز طــرح متعا د ل ســا ز ی قیمته ـا از بهم ـن م ـاه سـال گذشـته بـا کمـک و همــکاری مدیــران عامــل واحدهــای سـیمانی آغـاز شـد، موجـب شـده واحدهـای سـیمانی نــه تنهــا ضــرر نکننــد بلکــه وضعیــت مطلوبــی را نیــز نسـبت بـه قبـل داشـته باشـند و حتـی سـود تقسـیم هـر سـهم از واحدشـان در بـورس مثبـت شـود و نزدیـک بـه 0۵۴ تـا 00۵ میلیـارد تومـان سـودآوری داشـته باشـند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.