توصیه نعمت زاده به خودرو سازان

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: در برگــزاری چهارمیــن همایــش بیــن المللــی صنعــت خــودرو کــه ۴2 و ۵2 بهمــن مــاه امســال برگـزار میشـود بـر روی بهبـود فرآینـد خدمـات پـس از فـروش خـودرو و همچنیــن ویژگیهــای مردمــی بــودن آن توجــه شــود.

مهنــدس محمدرضــا نعمــت زاده در نشســت هماهنگــی اعضــای شـورای سیاسـتگذاری برگـزاری چهارمیـن همایـش بیـن المللـی صنعـت خـودرو بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: بحـث خدمـات جدیـدی کـه مـن بعـد واحدهــای خدمــات پــس از فــروش خــودرو در صــدد ارائــه آن هســتند میبایســت در ایــن همایــش و نمایشــگاه جانبــی آن بــه نمایــش عمومــی گذاشــته شــود .

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از نامــه نیــوز، بــه گفتــه مهنــدس نعمــت زاده؛ در ایــن همایــش بــزرگ همچنیــن میبایســت از نماینــدگان مجلــس شــورای اســلامی کــه همانــا نماینــدگان ملــت میباشــند دعــوت نمــوده تــا از حمایتهــای آنهــا در تقویــت و توســعه صنعــت خــودرو برخــوردار شــویم.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه بهتــر از فراینــد پذیــرش تــا ترخیــص خــودرو در نمایشــگاه جانبــی همایــش صنعــت خــودرو نمایــش داده شــود، تأکیــد کــرد؛ همچنیــن از اقشــار مختلــف مردمــی بــه ویــژه دانـش آمـوزان، دانشـجویان، اسـاتید دانشـگاه و آحـاد مـردم کـه بالـغ بـر ۴2 میلیـون نفـر در کشـور بـا احتسـاب موتورسـیکلت، بـا ایـن محصـولات ایــن صنعــت ســر و کار دارنــد، تبلیغــات لازم بــرای حضــور در نمایشــگاه جانبــی همایــش بیــن المللــی مذکــور بــه انجــام رســد.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت یـادآور شـد؛ در همایـش بیـن المللـی صنعــت خــودرو از صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان نمونــه و کســانی کــه در خدمــات پــس از فــروش دارای نوآوریهایــی بــوده و همچنیــن نوســازیهایی در واحــد خــود بــه انجــام رســانیدهاند نیــز بایــد تجلیــل شــود بطوریکــه بهتــر اســت از نماینــدگان شهرســتانهای دوردســت کــه خدمــات پــس از فــروش در زمینــه موتــور، صــافکاری و ســایر خدمــات انجــام دادهانــد بــه مــردم معرفــی شــوند.

وی بـا تأکیـد بـر ایـن کـه در ایـن همایـش کارهـای جنبـی بـا محتـوا کــه میتوانــد ایجــاد انگیــزش نمایــد میبایســت توســط طراحــان همایــش و نمایشــگاه یــاد شــده رعایــت شــود.

بــر پایــه ایــن گــزارش در ایــن نشســت هــر کــدام از اعضــای شــورای سیاسـتگذاری برگـزاری چهارمیـن همایـش بیـن المللـی صنعـت خـودرو ضمـن تشـریح اقدامـات انجـام شـده بـه بیـان دیدگاههـا و نقطـه نظـرات خــود نمودهانــد.

ایـن گـزارش میافزایـد: اهـم موضوعـات مطروحـه در ایـن نشسـت برگــزاری همایــش توســط کمیتههــای علمــی، اجرایــی، اطلاعرســانی و بیــن المللــی خواهــد بــود کــه تاکنــون از 1600 نفــر دعــوت بــه عمــل آمـده اسـت. همچنیــن در کنــار همایــش یــاد شــده محیطــی بــه مســاحت ۴ هــزار متــر بــه نمایشــگاه خدمــات پــس از فــروش اختصــاص خواهــد یافــت، از ســوی دیگــر برگــزاری کارگاههــای آموزشــی و در نظــر گرفتــن ســالنهایی بــرای مذاکــره شــرکتهای خودروســازی ایرانــی و خارجــی بــا یکدیگــر، بــر پایــه پنلهــای تخصصــی بــه منظــور انتقــال تجربیــات خودروســازان بــه یکدیگــر از دیگــر برنامههــای پیشــنهادی بــرای همایــش بیــن المللــی یــاد شــده خواهــد بــود.

ایــن گــزارش میافزایــد در ایــن همایــش عــلاوه بــر خبرنــگاران داخلــی از نماینــدگان خبرگزاریهــا و شــبکههای خبــری بیــن المللــی خارجــی بــه منظــور پوشــش خبــری همایــش دو روزه توســط کمیتــه اطلاعرســانی دعــوت بــه عمــل آمــده اســت.

همچنیـن مباحـث مربـوط بـه نقـش و سـهم خدمـات فـروش و پـس از فــروش در ارتقــاء برنــد، زنجیــره ارزش خدمــات فــروش و پــس از فـروش ، اقتصـاد خدمـات فـروش و پـس از فـروش و الگوهـا و رویههـای موفــق در خدمــات فــروش و پــس از فــروش از موضوعاتــی اســت کــه در ایــن همایــش بــه شــرکتکنندگان کــه بیشــتر جنبــه آموزنــده خواهــد داشــت ارائــه خواهــد شــد.

گفتنــی اســت تاکنــون ۴01 مقالــه بــه دبیرخانــه همایــش یــاد شــده واصـل شـده و از کشـورهای مطـرح خودروسـاز از جملـه فرانسـه، ترکیـه، ایتالیــا، برزیــل و اتریــش در قالــب شــرکتهای خودروســازی مرســدس، بنــز و آلمــان، فولکــس واگــن، تویوتــا، هیونــدا، میتسوبیشــی و غیــره در بحـث مارکتینـگ و خدمـات پـس از فـروش دعـوت بـه عمـل خواهـد آمـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.