ابطال هزاران ثبت سفارش واردات خودرو

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

ثبــت ســفارش هــزاران دســتگاه خودروکــه توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی غیــر از نمایندگیهــا بــرای واردات از مــرداد تــا نیمــه دیمــاه صـــورت گرفتـــه بـــود، دیـــروز توســـط وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت باطــل شــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری پــدال نیــوز، اشــخاص حقیقـــی و حقوقـــی غیرنماینـــده دیگـــر نمیتواننـــد خـــودرو وارد کشـــور کننـــد.

براســـاس ایـــن گـــزارش از ایـــن میـــان، تنهـــا افـــرادی کـــه در ایـــن مـــدت خودروهـــای ثبتسفارششـــده را خریـــداری کـــرده، بـــه گمـــرک آورده و قبـــض انبـــار دریافـــت کردهانـــد، اســـتثنائا درصـــورت پرداخـــت 3درصـــد ارزش خـــودرو بـــه شـــرکت معتبـــر موجـــود در کشـــور بابـــت گارانتـــی، میتواننـــد محمولههـــای خـــود را ترخیـــص و شـــمارهگذاری کننـــد.

وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت دو روز پیـــش در رســـانه ملـــی اعـــلام کـــرده بـــود واردات خـــودرو دیگـــر بههیـــچ عنـــوان از طریـــق نمایندگیهـــای غیررســـمی و البتـــه واردکننـــدگان شـــخصی ممکـــن نیســـت. بهعبـــارت دیگـــر تنهـــا نمایندگانـــی کـــه بهطـــور رســـمی موفـــق بـــه اخـــذ گواهـــی و نامـــه از شـــرکت مـــادر شـــدهاند، میتواننـــد ادامـــه فعالیـــت دهنـــد و از ایـــن پـــس علاوهبـــر واردکننـــدگان شـــخصی هیـــچ شـــرکت غیرنماینـــده حتـــی آنهایـــی کـــه نمایندگـــی خـــود را بهصـــورت واســـطه اخـــذ کردهانـــد و تاکنـــون نیـــز بـــا اجـــازه موقـــت وزارت صنعـــت بـــه فعالیـــت میپرداختهانـــد، اجـــازه فعالیـــت نخواهنـــد داشـــت.

در گذشـــته واردکنندههـــا ابتـــدا بایـــد بـــه نمایندگیهـــا مراجعـــه میکردنـــد و پـــس از پرداخـــت هزینـــه گارانتـــی و امضـــای قـــرارداد، موفـــق بـــه اخـــذ ثبـــت ســـفارش از وزارت صنعـــت میشـــدند ولـــی در ماههـــای اخیـــر بـــا توجـــه بـــه تغییـــر دســـتورالعمل واردکننـــدگان، در مرحلـــه اول فقـــط بایـــد اقـــدام بـــه اخـــذ ثبتســـفارش و تنهـــا هنـــگام ترخیـــص خـــودروی خـــود بـــه نمایندگـــی مراجعـــه و هزینـــه ۳درصـــد گارانتـــی را پرداخـــت میکردنـــد.

از آنجـــا کـــه در چنـــد مـــاه اخیـــر ایـــن روش عمومـــا توســـط واردکننـــدگان اجـــرا میشـــد، لـــذا کمتـــر واردکننـــدهای وجـــود دارد کـــه در 6 مـــاه اخیـــر 3 درصـــد هزینـــه گارانتـــی را پرداخـــت کـــرده باشـــد.

در نتیجـــه میتـــوان گفـــت بـــالای 80 درصـــد ثبـــت ســـفارشهای انجامشـــده توســـط واردکننـــدگان حتـــی ثبتهایـــی کـــه قبـــل از دیمـــاه ســال جــاری انجــام شــدهاند نیــز مشــمول قانــون ابطــال خواهنــد شــد.

بـــا ایـــن حـــال آندســـته از انـــدک واردکننـــدگان کـــه ثبتهایشـــان بـــه مرحلـــه ورود خـــودرو بـــه گمـــرک رســـیده و ابطـــال نشـــده اســـت، میتواننــد خودروهــای خــود را ترخیــص کننــد و در بــازار بــا قیمتهــای جدیـــد بهفـــروش برســـانند. البتـــه آنهـــا بهخوبـــی میداننـــد شـــاید دیگــر هیچــگاه نتواننــد ماننــد گذشــته دســت بــه واردات خــودرو بزننــد.

بـــا ایـــن ابـــلاغ، نماینـــدگان غیررســـمی نیـــز تـــا زمـــان اخـــذ مجـــوز رســـمی از شـــرکت مـــادر نمیتواننـــد در ســـایت، ثبـــت ســـفارش داشـــته باشـــند، بنابرایـــن برندهایـــی نظیـــر بامو کـــه فعـــلًا بهطـــور موقـــت بـــا تعهـــد بـــه اخـــذ نمایندگـــی رســـمی در آینـــده نزدیـــک در ســـایت حضـــور دارنـــد چنانچـــه تـــا پایـــان امســـال نتواننـــد ایـــن تعهـــد را بـــه ســـرانجام رســـانند، بایـــد از ســـایت ثبـــت ســـفارش خداحافظـــی کننـــد.

رییـــس انجمـــن کارفرمایـــی واردکننـــدگان خـــودرو بـــا بیـــان اینکـــه بخشـــی از ثبتســـفارش انجامشـــده توســـط شـــرکتهای متفرقـــه هفتـــه پیـــش از روی ســـایت حـــذف شـــده بـــود، گفـــت: «در مراجعـــهای کــه امــروز واردکننــدگان متفرقــه بــه ســازمان توســعه تجــارت داشــتند، توجیـــه قابلقبولـــی بـــرای ایـــن کار ارائـــه نشـــد و فقـــط یـــک بخشـــنامه قدیمـــی بـــه واحـــد واردکننـــدگان ارائـــه کردنـــد.»

وی ادامـــه داد: «بامو، تویوتـــا و بنـــز ازجملـــه خودروهایـــی هســـتند کـــه ثبتســـفارش واردات آنهـــا از روی ســـایت حـــذف شـــده اســـت.»

وی اظهـــار کـــرد: «ثبتســـفارشهای حذفشـــده از جملـــه مـــواردی بـــود کـــه کار آنهـــا تـــا مراحـــل پایانـــی انجـــام شـــده و شـــرکتها کـــد ۸ رقمـــی واردات را نیـــز دریافـــت کـــرده بودنـــد. علاوهبـــر ایـــن، مبالـــغ کلانـــی از پـــول مـــردم توســـط ایـــن شـــرکت بـــرای ثبتســـفارش خودروهـــا بـــه حســـاب شـــرکتهای خارجـــی واریـــز شـــده بـــود کـــه حـــالا بـــا تصمیمـــات ناگهانـــی وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت بـــا ابهـــام روبـــهرو شـــده اســـت.»

رضایـــی در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه مصوبـــه قبلـــی هیـــأت دولـــت در مـــورد لـــزوم واردات خـــودرو توســـط نمایندگیهـــای رســـمی گفـــت: «ایـــن مصوبـــه بـــا اصـــل ۴۴ قانـــون اساســـی مغایـــرت دارد، زیـــرا باعـــث انحصـــار بـــرای شـــرکتهای خـــاص خواهـــد شـــد».

وی ادامـــه داد: «در ایـــن مـــورد انجمـــن کارفرمایـــی واردکننـــدگان خـــودرو شـــکایتی را بـــه دیـــوان عدالـــت اداری ارائـــه کـــرده اســـت کـــه ۰۵ شـــرکت نســـبت بـــه آن معتـــرض شـــدهاند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.