تشکیل کمیته ویژه برای محدودیت واردات خودرو

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تـی نیـوز، رییـس شـورای رقابـت از تشـکیل کمیتـه ویـژه در ایـن شـورا بـرای تعییـن تکلیـف بخشـنامه اخیـر محدودیـت واردات خـودرو خبـر داد و گفـت: رای نهایـی شـورای رقابـت بـه زودی اعـلام مـی شـود.

رضــا شــیوا بــا اشــاره بــه اینکــه در جلســه شــورای رقابــت موضــوع ضواب ـط جدی ـد واردات خ ـودرو م ـورد بررس ـی ق ـرار گرف ـت، اظه ـار داش ـت: اخیــرا معــاون اول رییــس جمهــور بخشــنامهای را بــه وزارت صنعــت ابــلاغ کــرده کــه براســاس آن نمایندگیهــای فاقــد مجــوز رســمی شــرکت مــادر از دی مــاه امــکان واردات خــودرو را نخواهنــد داشــت کــه همیــن موضــوع اعتراضاتــی را از ســوی واردکننــدگان بــه دنبــال داشــته اســت.

وی بـا بیـان اینکـه در همیـن ارتبـاط دو شـکایت از انجمـن واردکنندگان و کارفرمایــان خــودرو بــه شــورای رقابــت ارســال شــده اســت، افــزود: بــه اعتقــاد آنهــا در بنــد 6 بخشــنامه معــاون اول رییــس جمهــور ممنوعیــت واردات خـودرو و سـایر کالاهـای بـادوام بـه تشـخیص وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت منـوط بـه داشـتن نمایندگـی مجـاز و خدمـات پـس از فروش اسـت کـه در ایـن رابطـه وزارت صنعـت بـرای جلوگیـری از بـروز بـازار انحصـاری در خودروهـای خارجـی بایـد تصمیمـات بهتـری را اتخـاذ میکـرد.

شـیوا بـا اشـاره بـه اینکـه قبـلا براسـاس دسـتور العمـل ضوابـط واردات خـودرو نمایندگـی هـای غیـر رسـمی بـا پرداخـت 3 درصـد ارزش سـیف بـه نمایندگـی رسـمی امـکان واردات خـودرو را داشـتند، گفـت: واردکننـدگان در ایــن جلســه از مشــکلات خــود بــرای اخــذ نمایندگــی رســمی از شــرکت مـادر صحبـت کردنـد و اینکـه تصمیـم جدیـد وزارت صنعـت در ممنوعیـت واردات خــودرو توســط نمایندگیهــای غیــر رســمی مشــکلات زیــادی را ب ـرای آنه ـا ایج ـاد ک ـرده و ب ـازار از رقابت ـی ب ـودن خ ـارج خواه ـد ش ـد.

رییــس شــورای رقابــت تصریــح کــرد: در ایــن جلســه نظــرات نماینــده وزارت صنعــت و واردکننــدگان مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت امــا نتوانســتیم ب ـه جم ـع بن ـدی نهای ـی برس ـیم و ق ـرار ش ـد ی ـک کمیت ـه در ش ـورای رقاب ـت تشــکیل و ظــرف دو هفتــه بــه بررســی ایــن موضــوع بپــردازد و رأی نهایــی خ ـود را اع ـلام کن ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.