رشد تولید خودروهای دوگانه سوز

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

براسـاس آمـار اعـلام شـده از سـوی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در۹ماهـه سـالجاری، خودروسـازان در مجمـوع 160 هـزار و 09۵ دسـتگاه انــواع خــودرو دوگانهســوز تولیــد کردنــد کــه آمــار مذکــور در مقایســه بــا مـدت مشـابه سـال قبـل از رشـد حـدود 6۱ درصـدی تولیـد ایـن خودروهـا حکایــت دارد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از دنیـای اقتصـاد، براسـاس آمـار اعـلام شـده از سـوی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در 9مـاه ابتدایـی سـالجاری شـرکت ایـران خـودرو بـا تولیـد 3۴1 هـزار و ۴8 دسـتگاه خـودرو دوگانهسـوز بیشـترین تولیـد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. تولیـد دوگانهسـوزها در ایـن شـرکت در مقایسـه بـا سـال گذشـته رشـد 28 درصـدی را نشـان میدهـد. امـا سـایپا و پارسخــودرو طــی ایــن مــدت در مجمــوع 17 هــزار و 60۵ دســتگاه انــواع خــودرو ســواری دوگانهســوز تولیــد کردنــد کــه پنــج هــزار و 7۴3 دســتگاه از خودروهــای مذکــور در شــرکت پارسخــودرو و 12 هــزار و 9۵1 دســتگاه نیــز در شـرکت سـایپا تولیـد شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس سـایپا و پارسخـودرو در مجمـوع نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته بـا افـت حـدود ۵3 درصـدی در تولیــد دوگانهســوزها مواجــه شــدهاند.

بـر ایـن اسـاس افزایـش تولیـد دوگانهسـوزها در حالـی اسـت کـه شـرکت ایرانخ ـودرو در س ـال گذش ـته تولی ـد تن ـدر 90 دوگانهس ـوز را آغ ـاز ک ـرد، ام ـا در ســالجاری تولیــد ایــن خــودرو نیــز متوقــف شــده اســت. بــا وجــود ایــن بیشــترین درصــد تولیــد دوگانهســوزها در میــان شــرکتهای خودروســاز متعلـق بـه پـژو ۵0۴ اسـت. ایـن خـودرو بـا تولیـد 109 هـزار و 699 دسـتگاهی توانسـته در صـدر جـدول تولیـد دوگانهسـوزها قـرار بگیـرد. بعـد از ایـن خودرو ســمند دوگانهســوز بــا تولیــد ۴2 هــزار و ۴96 دســتگاه در رتبــه دوم تولیــد دوگانهســوزها قــرار گرفتــه اســت. بعــد از محصــولات ایــران خــودرو، پرایــد توانســته بــا تولیــد 12 هــزار و 917 دســتگاهی در رتبــه ســوم جــای بگیــرد. پـس از ایـن خودروهـا نیـز بـه ترتیـب پـژو پـارس بـا تولیـد هشـت هـزار و 691 دسـتگاهی و تیبـا بـا تولیـد چهـار هـزار و 98۵ دسـتگاهی رتبههـای بعـدی را بـه خـود اختصـاص دادهانـد. رشـد تولیـد دوگانهسـوزها در حالـی اسـت کـه در نیمــه اول ســالجاری شــمارهگذاری ایــن خــودرو بهدلیــل عــدم ارتقــای سیسـتم سوخترسـانی آنهـا بـه یـورو ۴، از سـوی پلیـس راهـور متوقـف شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.