زوال پوشاک ایران تحت تأثیر حادثه پلاسکو یا قاچاق؟

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

در حالــی صنعــت نســاجی بــه عنــوان یکــی از صنایــع اشــتغالزا و بــا ارزش افــزوده بــالا دارای جایــگاه ویــژهای در اقتصــاد کشــور اســت کــه ایــن صنعـت هنـوز بـا معضـلات گسـتردهای مواجـه اسـت کـه حجـم انبـوه قاچـاق، مهمتریــن آنهــا بــه شــمار مــیرود.

از ســوی دیگــر تقریبــا 3 مــاه از آغــاز طــرح مقابلــه بــا قاچــاق در ســطح بازارهــای مختلــف بــه وســیله اتحادیههــای صنفــی گذشــته اســت و هنــوز اخبــار بازرســیها و شــدت عمــل در مقابلــه بــا قاچــاق بــه گــوش میرســد، امـا در بررسـی بـازار میبینیـم معضـل قاچـاق در تـار و پـود پارچـه کشـورمان تنی ـده ش ـده اس ـت.

بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی، میــزان تولیــد صنعــت نســاجی کشــورمان تقریبـا حـدود 700 میلیـون مترمربـع در سـال و میـزان مصـرف رقمـی معـادل یـک میلیـارد و 003میلیـون مترمربـع بـرآورد شـده اسـت.

در ایــن زمینــه بیشــتر پارچههــای مــورد نیــاز تولیدیهــای صنعــت پوشـاک ایـران، وارداتـی بـوده و تنهـا نزدیک به 0۴درصـد نیـاز تولیدکنندگان، پارچههــای تولیدشــده در خــاک ایــران اســت. نکتــه نگرانکننــده دربــاره سـهم وارداتیهـا ایـن اسـت کـه باوجـود پاییـن و منطقی بـودن تعرفـه واردات پارچـه تـا حـدود بسـیار زیـادی بازهـم شـاهد افزایـش واردات غیرقانونـی ایـن کالا بـه ایـران هسـتیم. بـرای بررسـی واقعیـات صنعـت پارچـه کشـور اسـت.

رضــا همتیــان، یکــی از کســبه کوچــه برلــن گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت نســاجی ایــران تــوان تأمیــن نیازهــای بــازار کشــورمان را نــدارد، معم ـولا واردات در ای ـن زمین ـه ص ـورت میپذی ـرد، ام ـا در ای ـن می ـان برخ ـی ســودجویان بــرای رســیدن بــه ســودهای کلان اقــدام بــه دور زدن قانــون بــا اســتفاده از خلأهــای موجــود میکننــد.

همتیــان افــزود: رونــد واردات پارچــه بــه ایــران کار زیــاد پیچیــدهای نیســت و تعرفههــا هــم تقریبــا معقــول تعییــن شــدهاند، امــا مشــکل اصلــی ایـن اسـت کـه اصـولا شـرایط تخلـف بسـیار جـذاب اسـت و گروهـی بـه ایـن دلیــل اصــلا اســتفاده از شــیوههای قانونــی را در نظــر ندارنــد و فقــط بــه راهکارهــای غیرقانونــی فکــر میکننــد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه اغلـب محصـولات موجـود در بـازار چینـی اسـت، تأکیـد کـرد: رونـد واردات ایـن کالاهـا بـا توجـه بـه وزنـی کـه دارنـد، معمـولا بــه صــورت کماظهــاری از گمــرک صــورت میپذیــرد یــا اینکــه اصــلا بــار از کردســتان عــراق بــا اســتفاده از حیوانــات چهارپــا وارد بــازار داخلــی ایــران میش ـود. ام ـا مدت ـی اس ـت ک ـه ش ـیوه ورود کالا از مناط ـق آزاد مرس ـوم ش ـده و اغلــب ایــن محصــولات از مناطــق آزاد تجــاری و بازارچههــای مــرزی وارد ایــران میشــوند.

از سـوی دیگـر بهنـاد خراسـانی، یکـی از پارچهفروشـان عمـده در خیابان زرتشــت توضیــح داد: بــا توجــه بــه اینکــه برخوردهــای مقابلــه بــا قاچــاق بســیار شــدید شــده، اکنــون بیشــتر محصــولات موجــود فروشــگاهها دارای م ـدارک قانون ـی هس ـتند، ام ـا مش ـکل اصل ـی در بخ ـش پارچ ـه تولیدیه ـای بـزرگ اسـت.

وی معتقــد اســت، هرچــه پارچههــا خاصتــر باشــد، میــزان تخلــف در آنهــا بیشــتر اســت، چــون پارچههــای معمــول و پرمتقاضــی کامــلا شناختهشــدهاند و کمتــر میتــوان در ایــن زمینــه تخلــف کــرد. بهعنــوان مثـال، بیشـتر پارچههـای گرانقیمـت سنگدوزیشـده کـه از هنـد و پاکسـتان وارد ایـران میشـود، کامـلا غیرقانونـی وارد شـده و هیـچ مالیـات و عوارضـی بــرای آنهــا بــه دولــت پرداخــت نشــده اســت.

خراســانی تأکیــد کــرد: اکنــون اغلــب محصــولات از چیــن وارد بــازار میشــود بــه ایــن ترتیــب کــه در کشــورهای عربــی و بخصــوص در عــراق، محصــولات تخلیــه شــده و کمکــم وارد بــازار ایــران میشــوند، بــه عنــوان مثــال، اکنــون میــزان واردات محصــولات اینچنینــی از اطــراف کرمانشــاه بســیار زیــاد شــده اســت.

هاشـم فولادیـان اصـل، یکـی از فعـالان بـازار رومبلـی و پـرده در محـدوده دروازه شــمیران هــم بــه خبرنــگار مــا اظهــار کــرد: وقتــی صحبــت از پارچــه میشـود، ناخـودگاه ذهـن اغلـب افـراد بـه سـمت پارچههـای معمولـی بـرای تولیـد پوشـاک خواهـد رفـت در حالـی کـه تنـوع در ایـن بـازار آنچنـان اسـت کــه بایــد در نظــر داشــته باشــیم تنــوع در ســودجویی هــم بــه همــان انــدازه ب ـزرگ اس ـت.

فولادیـان اصـل بـا اشـاره بـه تغییـر مسـیر سـودجویی برخـی افـراد افزود: اکنــون ورود منســوجات دوختهشــده در قالــب انــواع پوشــاک آنچنــان زیــاد شـده کـه تقریبـا مصـرف پارچههـای معمولـی زیـاد طرفـدار نـدارد بـه همیـن دلیـل سـود در واردات پارچههـای خـاص بـرای رومبلـی یـا پـرده بیشـتر شـده اس ـت و آن گ ـروه از اف ـراد ک ـه ب ـه دنب ـال مناف ـع ش ـخصی خودش ـان هس ـتند، بیشـتر بـه ایـن بـازار تمایـل نشـان میدهنـد.

وی معتقــد اســت اکنــون تخلــف در بــازار پارچههــای مربــوط بــه تولیــد پوشــاک کمتــر شــده اســت، امــا بحــث پارچههایــی بــا کاربردهــای خــاص مثــل پــرده و رومبلــی بیشــتر شــکل گرفتــه اســت، بــه ایــن دلیــل کــه بــازار قابلتوجهتـری بـا سـود بالاتـر دارد و بیشـتر از مرزهـای غربـی کشـورمان بـه ایــران وارد میشــوند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.