ساخت دستگاه فعالسازی سطوح با عملیات پلاسما در صنعت نساجی

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

بــه همــت پژوهشــگر مرکــز تحقیقــات فیزیــک پلاســمای واحــد علــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد اســلامی، دســتگاه فعالســازی ســطوح بــا عملیــات پلاســما ‪)Plasma Textile Activator(‬ در صنعــت پلیمــر و نســاجی طراحــی و ســاخته شــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پتــرون؛ بــه همــت پژوهشــگر مرکــز تحقیقــات فیزیــک پلاســمای واحــد علــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد اســلامی، دســتگاه فعالســازی ســطوح بــا عملیــات پلاســما Plasma( ‪)Textile Activator‬ در صنعــت پلیمــر و نســاجی طراحــی و ســاخته شــد.

دکتـر شـیلا شـهیدی پژوهشـگر ایـن واحـد و مجـری طـرح دسـتگاه فعالسـازی سـطوح بـا عملیـات پلاسـما بـا بی ـان اینک ـه از اص ـلاح س ـطحی ب ـرای تغیی ـر ترکیب ـات و ی ـا س ـاختار و تغیی ـر خ ـواص الی ـاف و پلیمره ـا اس ـتفاده میشــود، گفــت: اصــلاح ســطحی بــه دلایلــی نظیــر بدس ـت آوردن خ ـواص س ـطح جدی ـد، تأثیرگ ـذاری روی بعضــی خــواص مثبــت و از بیــن بــردن خــواص منفــی ماننــد کاهــش نــپ، افزایــش ظرفیــت جــذب و … همــواره مدنظــر محققــان بــوده اســت.

وی افــزود: در آینــده بــه علــت کاهــش مبلــغ مــواد تولیــدی فرایندهایــی مثــل اصــلاح ســطحی کــه مــواد بــیارزش را بــه مــواد تکمیــل شــده بــا ارزش تبدیــل م ـی کنن ـد، بس ـیار حائ ـز اهمی ـت اس ـت و فاکت ـور بس ـیار مهم ـی ب ـرای تضمی ـن موفقی ـت صنع ـت خواه ـد ب ـود. از ایـن رو امـروزه اصـلاح سـطحی پلیمرهـا و الیـاف بسـیار مــورد توجــه پژوهشــگران در صنعــت پلیمــر و نســاجی قــرار گرفتــه اســت.

ایـن پژوهشـگر واحد علـوم و تحقیقات ادامـه داد: در دسـتگاه طراحـی شـده از پلاسـما بـرای اصـلاح سـطحی منســوجات، حکاکــی، تمیزســازی، پلیمریزاســیون، رس ـوبگذاری و ایج ـاد س ـاختار نان ـو اس ـتفاده میش ـود. ذرات فعــال پلاســما و واکنــش نانــو مقیــاس آنهــا بــا سـطح مـواد باعـث پارگـی زنجیرهـا و ایجـاد رادیکالهـای آزاد میشــود در حالــی کــه خصوصیــات تــوده مــواد ثابــت باقــی میمانــد.

وی اضافــه کــرد: در زمینــه الیــاف مصنوعــی اکثــرا از تکنولــوژی پلاســما بــه منظــور خــواص آب دوســتی، ضـد الکتریسـیته سـاکن، رنـگ پذیـری و بهبـود خـواص چســبندگی در تولیــد کامپوزیتهــا اســتفاده میشــود. فــرآوری پلاســما ســبب بهبــود رنــگ پذیــری و چــاپ پذیــری منســوجات خواهــد شــد کــه ایــن تاثیرگــذاری بــر روی الیــاف طبیعــی و مصنوعــی مشــترک اســت. خواصــی همچــون بهبــود خاصیــت مویینگــی، افزایــش مســاحت خارجــی، کاهــش بلورهــای ســطحی، ایجــاد ســایتهای فعــال و بســیاری دیگــر میتوانــد پیامــد عملیــات پلاســما باشــد.

دکتــر شــهیدی تصریــح کــرد: دســتگاه فعالســازی پلاســما ‪،)Plasma Textile Activator(‬ کــه در مقیــاس نیمــه صنعتــی در مرکــز تحقیقــات فیزیــک پلاســما ســاخته شــد، مــی توانــد در کارخانجــات نســاجی و ســاخت قطعــات پلیمــری بســیار کاربــردی باشـد. بواسـطه ایـن دسـتگاه بـدون نیـاز بـه آب و مـواد شـیمیایی کـه اغلـب گـران قیمـت و گاهـا سـمی هسـتند، مــی تــوان عملیــات تکمیلــی را بــا بکارگیــری پلاســما انجــام داد.

وی افــزود: از ســوی دیگــر، بحــث رنــگ پذیــری منســوجات از مــواردی اســت کــه در صنعــت نســاجی بســیار حائــز اهمیــت اســت. همــواره تــلاش مــی شــود کـه عمـق رنگـی منسـوجات افزایـش یافتـه و همچنیـن ثبــات شستشــویی، نــوری و سایشــی رنگــزا بــر روی منســوج افزایــش یابــد.

دکتــر شــهیدی ادامــه داد: بــا کمــک پلاســما و بــا انتخ ـاب فاکتوره ـای مناس ـب، میت ـوان س ـطح منس ـوج را بــرای جــذب رنــگ و مــواد شــیمیایی بیشــتر آمــاده ســازی کــرد. مــدت زمــان عملیــات، انــدک و محیــط پلاســما کامــلا خشــک اســت. بــا کمــک ایــن دســتگاه، میــزان مصــرف رنــگ زا و مــواد شــیمیایی کاهــش مــی یابــد و ایــن فراینــد کامــلا دوســتدار محیــط زیســت و مقــرون بــه صرفــه اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.