پوشاک شب عید گران نمی شود

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

یــک فعــال صنعــت نســاجی و پوشــاک معتقــد اســت حادثــه ســاختمان پلاســکو، بــازار پوشــاک را در کوتــاه مــدت تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد امــا بـــرای بـــازار شـــب عیـــد مشـــکلی از بابـــت افزایـــش قیمـــت و کمبـــود عرضـــه وجــود نخواهــد داشــت.

بـــه گـــزراش عصـــر بـــه نقـــل از ایســـنا، احمـــد کیمیایـــی اســـدی ضمـــن اظهـــار تأســـف نســـبت بـــه حادثـــه تلـــخ ســـاختمان پلاســـکو، اظهـــار کـــرد: ســـاختمان پلاســـکو یکـــی از ســـاختمان هـــای مشـــهور در زمینـــه صنعـــت پوشــاک بــود کــه بــه صــورت کارگاهــی ادراه مــی شــد. یعنــی کارگاههایــی در آنجـا بودنـد کـه کار تولیـد پوشـاک انجـام مـی دادنـد و صرفـا ایـن سـاختمان محلــی بــرای توزیــع پوشــاک نبــود.

نایــب رییــس کمیســیون تســهیل کســب و کار اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشـاره بـه خسـارت هـای وارد شـده بـه صنعـت پوشـاک در حادثـه گفـت: بـر اســاس آنچــه اعــلام شــده تاکنــون رقمــی نزدیــک بــه 600 میلیــارد تومــان پوشـــاکی بـــوده اســـت کـــه در ایـــن حادثـــه ســـوخته اســـت کـــه البتـــه طـــی روزهــای آینــده آمــار دقیــق تــری بدســت خواهــد آمــد.

کیمیایــی اســدی دربــاره تأثیــر ایــن حادثــه روی بــازار پوشــاک عنــوان ک ـرد: مطمئن ـا ای ـن اتف ـاق در ب ـازار پوش ـاک تأثیرگ ـذار اس ـت ام ـا در فرصت ـی ک ـه ت ـا ش ـب عی ـد باق ـی اس ـت ای ـن ام ـکان وج ـود دارد ک ـه کمب ـود ب ـه وج ـود آمــده جبــران شــود تــا مشــکلی از بابــت عرضــه یــا افزیــش قیمــت هــا بــه وجــود نیایــد.

وی ادامـه داد: بـه نظـر نمـی رسـد ابعـاد ایـن اتفـاق بـرای صنعـت پوشـاک ب ـه گون ـه ای باش ـد ک ـه قیم ـت پوش ـاک را تح ـت تأثی ـر ق ـرار ده ـد البت ـه ممک ـن اســت در کوتــاه مــدت کمبــودی در برخــی پارچــه هــا و بعضــی از پوشــاک بــه وج ـود بیای ـد ول ـی ب ـا توج ـه ب ـه فرص ـت باق ـی مان ـده ت ـا ش ـب عی ـد و همچنی ـن تدابیـری کـه تولیدکننـدگان و اصنـاف مرتبـط بـا پوشـاک میاندیشـند امیـدوار هس ـتیم ک ـه ب ـرای ب ـازار پوش ـاک مش ـکلی ب ـه وج ـود نیای ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.