آلمان، کشور پیشتاز در استفاده از منابع تجدید پذیر

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از ت ـی نی ـوز، ب ـه عن ـوان نمون ـهی درخش ـان دیگــری از پیشــرویی در انرژیهــای تجدیدپذیــر، آلمــان بیــش از پیــش از بـرق تجدیدپذیـر در سـال 2016 بهـره جسـت و 32 درصـد از بـرق مصرفـی خ ـود را از خورش ـید، ب ـاد ودیگ ـر مناب ـع ان ـرژی تجدیدپذی ـر دریاف ـت ک ـرد.

مرکــز تحقیقــات انــرژی خورشــیدی و هیــدروژن «بادن-ورتمبــرگ» )ZSW( و انجم ـن آلمان ـی صنای ـع ان ـرژی و آب ،)BDEW( بـه ایـن بـرآورد اولی ـه در اواخ ـر س ـال 2016 رس ـیدند. اگ ـر ای ـن تحقیق ـات صحی ـح باش ـند، بیــش از 191 بیلیــون کیلــووات ســاعت بــرق تــا انتهــای ســال از طریــق انرژیه ـای تجدی ـد پذی ـر تولی ـد ش ـده اس ـت. ای ـن مق ـدار نس ـبت ب ـه س ـال قبــل افزایــش داشــته اســت، کــه کمــی بیــش از 187 بیلیــون کیلــووات ســاعت بــرق مصــرف شــده - معادل۵٫13درصــد از انــرژی کــه در آن ســال مصــرف شــده اســت. اهــداف انــرژی دولــت فــدرال رســیدن بــه ســهم ۵3 درصــدی تأمیــن بــرق از منابــع تجدیــد پذیــر تــا ســال 2020 اســت و بــه وض ـوح مشــخص اس ـت ک ـه آلم ـان در مس ـیر صحیح ـی ب ـرای دس ـتیابی ب ـه ایــن هــدف قــرار دارد. منابع انرژی به تفکیک بدین صورت است:

انــرژی بــادی فراســاحلی: 138 بیلیــون کیلــووات ســاعت، 7۵ درصــد افزای ـش نس ـبت ب ـه س ـال 201۵

انــرژی بــادی ســاحلی (خشــکی): 67 بیلیــون کیلــووات ســاعت، 6 درصــد کاهــش نســبت بــه ســال 201۵

فتوولتائی ـک: 38 بیلی ـون کیل ـووات س ـاعت، 1 درص ـد کاه ـش نس ـبت بـه سـال 201۵

بـرق آبـی (شـامل تلمبـه ذخیـرهای): حـدود 228 کیلـووات سـاعت، 13 درص ـد افزای ـش نس ـبت ب ـه س ـال 201۵

انـرژی زیسـت تـوده و زبالـه: 2۵ بیلیـون کیلـووات سـاعت، 3 درصـد افزای ـش نس ـبت ب ـه س ـال 201۵

انــرژی زمیــن گرمایــی: 2٫0 بیلیــون کیلــووات ســاعت، 12 درصــد افزایــش نســبت بــه ســال 201۵

اسـتفان کاپفـرر، رییـس هیئـت مدیـره BDEW میگویـد تـا زمانیکـه اسـتفاده از منابـع تجدیدپذیـر در مجمـوع رو بـه رشـد اسـت، کشـور کمـاکان بــه منابــع رایــج انــرژی بــرای پشــتیبانی از فرآینــد تبدیــل نحــوه عرضــه انــرژی کشــور نیــاز دارد. وی همچنیــن عنــوان کــرد کــه توســعهی شــبکه ض ـروری س ـت.

وزارت امــور اقتصــادی آلمــان بــه تازگــی در گــزارش نظارتــی خــود بــر روی »Energiewende« (طـرح انتقـال انـرژی آلمـان) تأییـد کـرده اسـت که توسـعهی شـبکه بـه وضـوح از اهـداف مقـرر عقـب مانـده اسـت. همچنیـن وی عنــوان کــرد کــه چــرخ دندههــای توســعهی شــبکه و انرژیهــای تجدیدپذیـر بایـد بیشـتر بـا کاهـش هزینههـای هنگفـت پایـداری شـبکهها درگی ـر ش ـوند.

پروفســور فریتجــوف اســتیس ‪،)Frithjof Staiss(‬ مدیــر عامــل ZSW بیــان کــرد کــه اســتفاده از ســوختهای فســیلی در کشــور بــه خصــوص در بخــش حمــل و نقــل، همچنــان بســیار زیــاد اســت. او همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: بــه همیــن دلیــل اســت کــه سیاســت گــذاران، کســب و کارهــا و جامعـه، موظفنـد کـه تـلاش حسـاب شـده بیشـتری را بـرای دسـتیابی بـه اهـداف حفاظـت از اقلیـم بـه کار گیرنـد و تمـام سیسـتم انـرژی را بـا موفقیـت تغیی ـر دهن ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.