نصب 100 آبگرمکن خورشیدی در روستاهای استان یزد

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

مدیـر کل بنیـاد مسـکن انقـلاب اسـلامی اسـتان از نصـب 100 دسـتگاه آبگرمــن خورشــیدی در روســتاهای یــزد در راســتای عقــد تفاهمنامــه بنیــاد مســکن انقــلاب اســلامی بــا یــک شــرکت تولیــد و مونتــاژ آبگرمکــن خورشــیدی خبــر داد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از مــرور نیــوز، «علیرضــا قربانیــان» تصریــح کــرد: در راســتای ایــن تفاهمنامــه ســهم اســتان 100 دســتگاه آبگرمــن خورشـیدی در سـطح روسـتاهای اسـتان اسـت کـه ایـن کار در جهـت ترویـج فرهنـگ کاهـش مصـرف انرژیهـای فسـیلی و اسـتفاده از انرژیهـای پـاک در مناطــق روســتایی صــورت میگیــرد.

وی حمایـت از تولیدکننـدگان داخلـی تجهیـزات اسـتفاده از انرژیهـای پـاک را از دیگـر اهـداف ایـن تفاهـم نامـه دانسـت و در خصـوص هزینـه ایـن آبگرمکنهــا افــزود: قیمــت اولیــه فــروش هــر دســتگاه آبگرمکــن مبلــغ ۵1 میلی ـون ری ـال اس ـت ک ـه ب ـا حمای ـت مال ـی بنی ـاد مس ـکن ب ـه ش ـرکت مذک ـور قیمـت هـر دسـتگاه 12 میلیـون ریـال توافـق شـد.

قربانیــان تعهــدات بنیــاد مســکن در اجــرای ایــن تفاهمنامــه را شناســایی روســتاهای مســتعد جهــت ترویــج آبگرمکــن و اعــلام بــه شــرکت، شناســایی متقاضیــان اســتفاده از آبگرمکــن خورشــیدی توســط بنیــاد مســکن شهرســتانها، معرفــی متقاضیــان واجــد شــرایط بــه بانــک هـای عامـل جهـت اخـذ تسـهیلات، ارزیابـی انجـام امـور کارشناسـی فنـی و نصـب و راهانـدازی آبگرمکـن، کنتـرل اقدامـات شـرکت در قالـب برنامـه زمانبنـدی و بازدیـد از آبگرمکـن هـای نصـب شـده و نظـارت بـر عملکـرد شــرکت عنــوان کــرد.

وی در خصــوص مزیتهــای ایــن آبگرمکنهــا نیــز اضافــه کــرد:07 درصــد صرفهجویــی در مصــرف انــرژی گاز ســاختمان، تأمیــن آبگــرم در کلیــه مناطــق اســتان و همــه فصــول ســال و در طــول شــبانه روز حتــی در روزهــای ابــری، همچنیــن داشــتن بالاتریــن راندمــان جــذب انــرژی و کمتریـن افـت انـرژی در طـول شـبانه روز از مهمتریـن ایـن ویژگیهاسـت.

مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان در پایــان هــم از تفاهمنامــهای بیــن بنیـاد مسـکن و اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان در قالـب طـرح بینالمللــی مناریــد کــه هــدف نهایــی آن، توســعه و ترویــج انرژیهــای نــو و بهینـه سـازی الگـوی مصـرف سـوخت اسـت خبـر داد و گفـت: در همیـن راسـتا بنیـاد مسـکن 0۴ نفـر از متقاضیـان واجـد شـرایط شهرسـتان بهابـاد را جهــت اخــذ تســهیلات ۵1 میلیــون ریالــی بــه بانکهــای عامــل معرفــی کـرده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.