عرضه شارژرهای قدرتمند برای خودروهای برقی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

الــون ماســک مدیــر عامــل شــرکت تســلا از عرضــه نســل جدیــدی از شـارژرها بـرای خودروهـای تولیـدی ایـن شـرکت خبـر داد کـه از قـدرت 0۵3 کیلوواتــی برخوردارنــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از فــارس، شــارژرهای یــاد شــده در قالــب ایســتگاه هــای شــارژ تســلا بــه کار گرفتــه خواهنــد شــد و سرنشســنان خــودرو بایــد بعــد از پرداخــت هزینــه چنــد دقیقــه ای منتظــر تکمیــل شــارژ خودروهــای خــود بماننــد و ســپس بــه حرکــت خــود ادامــه دهنــد.

تســلا همچنیــن بــه دنبــال راه انــدازی ایســتگاه هــای شــارژ خورشــیدی اســت تــا دسترســی بــه انــرژی بــرق بــرای مالــکان خودروهــای برقــی ســاخت ایــن شـرکت تسـهیل شـود. نصـب اولیـن ایس ـتگاه ش ـارژ از ای ـن دس ـت در س ـال 201۵ آغ ـاز ش ـد ول ـی تس ـلا از اه ـداف از پیــش اعــلام شــده اش در ایــن زمینــه عقــب تــر اســت. ایــن شــرکت بعــد از خریــد سولارســیتی در زمینــه تولیــد صفحــات خورشــیدی شــارژ بــرق هــم فعــال شـده و بـه تازگـی نسـل دوم واحدهـای ذخیــره ســازی انــرژی Powerpack را هــم عرضــه کــرده اســت. شــارژرهای بــرق جدیــد ایــن شــرکت کــه ‪Supercharger V3‬ نــام دارنــد میتواننــد 0۵3 کیلــووات انــرژی بــرای مال ـکان خودروه ـای برق ـی ب ـه ارمغ ـان آورنــد.

ایســتگاه هــای شــارژ خودروهــای برقــی تســلا در حــال حاضــر از تــوان شـارژ 0۵ یـا ۵31 کیلـووات برخودارنـد. ایــن شــرکت بــه دنبــال تولیــد خودروهایــی اســت کــه در عــرض ۵1 دقیقـه بتواننـد تـا 80 درصـد از ظرفیت شــارژ خــود را دریافــت کننــد و از ایــن طریــق قــادر بــه پیمــودن مســیری 200 مایلــی باشــند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.