ساخت موتورسیکلت خورشیدی در دانشگاه کنیا

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

دانشـجویان دانشـگاه نایروبـی کنیـا توانسـتند موتورسـیکلتی طراحـی کننـد کـه بـا نـور خورشـید کار مـی کنـد.

بـه گـزارش یو.هرالـد، سـه دانشـجوی سـال آخـر در دانشـگاه نایروبـی کنیـا توانسـتند یـک موتورسـیکلت خورشـیدی تولیـد کننـد. در ایـن پـروژه دانشــجویان ســاختار یــک موتورســیکلت معمولــی بنزینــی را بــه گونــه ای تغییـر دادنـد کـه بـا باتـری کار کنـد و انـرژی ایـن باتـری را از نـور خورشـید تأمیـن کردنـد.

موتورس ـیکلت خورش ـیدی ب ـا ای ـن بات ـری ه ـا پ ـس از ش ـارژ کام ـل م ـی توانــد 70 کیلومتــر مســافت را طــی کنــد و پــس از آن باتــری مــی بایســت مجـددا شـارژ شـود. البتـه در ایـن سیسـتم امـکان جایگزیـی باتـری خالـی ب ـا ی ـک بات ـری ش ـارژ ش ـد نی ـز وج ـود دارد.

ایـن دانشـجویان از زمـان آغـاز پـروژه تـا بـه حـال بیـش از 30 دسـتگاه موتورسـیکلت خورشـیدی را تولیـد کـرده انـد.

از مزایــای ایــن موتورســیکلت هــا مــی تــوان بــه عــدم ایجــاد آلودگــی، ارزان قیمــت تــر بــودن نســبت بــه موتورهــای بنزینــی و در کل بــه صرفــه بــودن از نظــر زیســت محیطــی و اقتصــادی اشــاره کــرد.

تنهـا مشـکلی کـه کاربـران ممکـن اسـت بـا ایـن اختـراع داشـته باشـند، قـدرت پیشـران کمتـر و ضعـف نسـبی در سـربالایی اسـت امـا در کشـوری کـه بسـیاری از دوچرخـه و موتـور اجـاره ای اسـتفاده مـی کننـد ایـن وسـیله مـی توانـد بسـیار مفیـد باشـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.