جذب 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت برق

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از ای ـران، «برج ـام» امــروز یــک ســالگی خــود را جشــن میگیــرد و در ایــن مــدت دســتگیر بســیاری از صنایــع کشــور بــوده اســت. از صنعــت نفــت گرفتــه تــا صنعــت هواپیمایــی. بــه یمــن برجــام ایــران یــک ســال پویـا را سـپری کـرد و توانسـت نفـت خـام بیشـتری بفروشــد، هواپیمــا بخــرد و قــرارداد ســاخت خودروهـای یـورو ۴ و یـورو ۵ بـا اروپاییـان منعقـد کن ـد و محص ـولات نفت ـی و غی ـر نفت ـی بیش ـتری را صــادر کنــد. در ایــن میــان مذاکــرات زیــادی نیــز بــرای جــذب ســرمایه خارجــی انجــام شــد امــا اغلـب آنهـا بـه دلایلـی نظیـر ذات قـراردادی خـود، فعــلا در مرحلــه مذاکــره هســتند یــا آنکــه هنــوز تبدیـل بـه قـرارداد نهایـی نشـده انـد؛ بجـز صنعـت آب و بـرق. در ایـن زمینـه حتـی بـرق از صنعت آب نیـز جلـو زده اسـت و امـروز در یـک سـالگی برجـام معـاون وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی بـا افتخـار میگویــد: صنعــت بــرق توانســت هــدف اصلــی برجــام را در همــان ســال ابتدایــی محقــق کنــد.

هوش ـنگ فلاحتی ـان وزارت نی ـرو را پیش ـرو در دسـتاوردهای برجـام خوانـد و اظهـار کـرد: وزارت نیـرو فقـط در بخـش بـرق توانسـت 3 میلیـارد دلار ســرمایه خارجــی را جــذب کنــد. گمــان نمیکنــم در هیـچ یـک از صنایـع دیگـر ایـن حجم از قـرارداد تبـادل شـده باشـد.

وی بــا بیــان اینکــه تــلاش کردیــم در وزارت نیــرو بــرای رفــع مشــکلات صنعــت بــرق از تمــام ظرفیتهــای برجــام اســتفاده کنیــم گفــت: البتــه بخــش آب و آبفــا نیــز توانســت قراردادهــا و موافقتنامههــای خوبــی بــرای جــذب ســرمایه خارجــی منعقــد کنــد. لــذا مجموعــه وزارت نیــرو در بخــش آب و بــرق موفقیتهــای بزرگــی بعــد از برجــام کســب کــرد کــه در ســطح عملکــرد دولــت طــی یــک ســال بعــد از برجــام قابــل ملاحظــه اســت.

بعــد از برجــام مذاکــرات بســیار متعــدد و فشــردهای بــا شــرکتهای معتبــر اروپایــی و آســیایی بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق ایــران انجــام شــد کــه بــه گفتــه فلاحتیــان ســرمایهگذاران خارجــی در ایــن ملاقاتهــا بــر آمادگیشــان بــرای ســرمایهگذاری و ســاخت نیــروگاه در کشــور مــا تأکیــد میکردنــد.

معــاون وزیــر نیــرو نتیجــه هــزاران ســاعت مذاکــره را اینطــور بیــان میکنــد: در نتیجــه ایــن مذاکــرات پســابرجامی، موافقتنامههایــی بــا شــرکتهای متعــدد از کــره جنوبــی، ژاپــن، ترکیــه، چیــن و روســیه امضــا کردهایــم. بعضــی از ایــن موافقتنامههــا تــا آنجــا پیــش رفتــه کــه ســرمایهگذار خارجــی زمیــن گرفتــه اســت تــا مطالعــات اقتصــادی را انجــام دهنــد و در حــال مذاکــرات قــرارداد نهایــی بــا آنهــا هســتیم. وی ادامــه داد: حداقــل قــرارداد ســرمایهگذاری 2 نیــروگاه از ایــن تعــداد را تــا پایــان ســال نهایــی و اجــرا میکنیــم.

فلاحتیـان بـا بیـان اینکه بـزودی جزییـات این قـرارداد را بـه صـورت رسـمی اعـلام خواهیـم کـرد، گفـت: در نیمـه اول بهمـن مـاه مراسـم کلنـگ زنـی ایــن نیــروگاه برگــزار خواهــد شــد. محــل ســاخت نیــروگاه 1۴00 مگاواتــی هرمــزگان در فاصلــه بیـن مینـاب و جاسـک اسـت تـا هـم نیـاز اسـتان هرمـزگان را تأمیـن کنـد و هـم نیـاز منطقـه مکـران کـه قـرار اسـت در آنجـا صنایـع مسـتقر شـوند.

وی ارزش قــرارداد ایــران و روســیه را بیــش از یــک میلیــارد و 600 میلیــون دلار اعــلام کــرد و گفـت: روسـیه ایـن سـرمایه را بـا وامـی درازمـدت و ک ـم به ـره تأمی ـن خواه ـد ک ـرد و نی ـروگاه ۵ س ـال ی ـا حداکث ـر 6 س ـال دیگ ـر ب ـه بهرهب ـرداری خواه ـد رســید. بهــره پاییــن ایــن وام 1/6 میلیــارد دلاری کــه منجــر بــه ارزان تمــام شــدن نیــروگاه 1۴00 مگاواتــی میشــود، یکــی از جاذبههــای ایــن قــرارداد بــوده اســت. البتــه فلاحتیــان میگویــد ســازنده ایــن نیــروگاه تلفیقــی از شــرکتهای ایرانــی و روســی اســت و طــرف روس

بعــد از برجــام تمایــل بــه ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق بســیار زیــاد شــد. هــم در نیــروگاه سـیکل ترکیبـی بـا راندمـان بـالا و هـم در نیـروگاه خورشــیدی، بــادی و زبالــه ســوز. ســرمایهگذاران آســیایی، اروپایــی و حتــی امریکایــی در زمینــه نیروگاههــای تجدیدپذیــر رغبــت زیــادی نشــان دادنــد. در ایــن بــاره فلاحتیــان میگویــد: در خصــوص نیروگاههــای تجدیدپذیــر تــا پایــان ســال بــا اســتفاده از تمایلاتــی کــه بعــد از برجــام ایجــاد شــده حداقــل بیــن 30 تــا 0۵ مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی در نقــاط مختلــف کشــور وارد شــبکه سراســری میکنیــم. البتــه قولــی کــه ســازمان انرژیهــای نــو بــه مــا داده راهانــدازی 100 م ـگاوات نیروگاهه ـای ب ـادی و خورش ـیدی ب ـا اس ـتفاده از س ـرمایه خارج ـی اس ـت. مع ـاون وزی ـر نیـرو در پایـان گفـت: بعـد از برجـام مجموعـا سـه میلی ـارد دلار س ـرمایه خارج ـی ی ـا تأمی ـن مال ـی از خـارج کشـور محقـق شـد کـه بیـش از یـک میلیـارد دلار آن مربـوط بـه نیـروگاه سـیکل ترکیبـی روسـیه و مابقــی نیروگاههــای تجدیدپذیــر بــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.