10 درصد کاهش تلفات برق در شبکه توزیع

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

وزیــر نیــرو گفــت: طــی ســه ســال گذشــته کارهــای بســیار بزرگــی در ایــن حــوزه انجــام دادنــد و توانســتند میــزان تلفــات را از ۵1 درصــد بــه حــدود 11 درصــد کاهــش دهنــد کــه البتــه امیدواریـم ایـن میـزان در ماههـای آتـی بـه کمتـر از 10 درصــد نیــز برســد.

بهگــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس، حمیــد چیتچیــان وزیــر نیــرو در جمــع مدیــران شــرکتهای توزیــع بــرق کشــور اظه ـار داش ـت: دنی ـا در زمین ـه کاه ـش تلف ـات ب ـه دســتاوردهای بســیار خوبــی دســت پیــدا کــرده اســت. شــرکتهای توزیــع مــا نیــز در طــی ســه ســال گذشــته کارهــای بســیار بزرگــی در ایــن ح ـوزه انج ـام دادن ـد و توانس ـتند می ـزان تلف ـات را از ۵1 درص ـد ب ـه ح ـدود 11 درص ـد کاه ـش دهن ـد کـه البتـه امیدواریـم ایـن میـزان در ماههـای آتـی بــه کمتــر از 10 درصــد نیــز برســد.

وی افــزود: کل صنعــت بــرق یــک واحــد منســجم و بــه هــم پیوســته اســت و یــک حادثــه یــا مشــکل در یــک نقطــه از ایــن صنعــت در کشــور میتوانــد ســایر بخشهــای ایــن صنعــت را متأثــر ســازد.

وی ادامــه داد: تمــام اجــزا تولیــد، توزیــع، انتقــال و البتــه مصــرف تأثیرهــای بالایــی روی همدیگــر دارنــد و صــرف وجــود اســامی متفــاوت بــرای ایــن بخشهــا بــه معنــای تقطیــع وظایــف در میــان آنهــا نیســت.

وزیــر نیــرو تصریــح کــرد: بخــش توزیــع، پیشــانی صنعــت بــرق کشــور اســت و چنانچــه بیــش از 30 میلیــون مشــترک بــرق کشــور بــا مشــکلی روبــرو باشــند یــا درخواســتی داشــته باشــند، مســتقیما بــه شــرکتهای توزیــع مراجعــه میکننــد.

چیتچیــان تأکیــد کــرد: شــرایط پســابرجام فرصــت بســیار خوبــی را در اختیــار صنعــت بــرق قـرار داده اسـت، در حالـی کـه در شـرایط تحریـم شــرکتهای درجــه دوم و ســوم دنیــا پاســخگوی نیازهـای مـا در ایـن صنعـت نبودنـد؛ امـا امـروز بـا وجـود برجـام شـرکتهای معتبـر دنیـا بـرای ارائـه پیشـنهادات بـه صنعـت بـرق مـا پیشـگام هسـتند.

وزیـر نیـرو ادامـه داد: امـروزه صنعـت بـرق در دنیــا از صنایــع پیشــرو در حــوزه فنــاوری اســت، شــرکتهای توزیــع بــرق مــا نیــز بایســتی بــا اس ـتفاده از جدیدتری ـن فناوریه ـا و تکنولوژیه ـا هزینههـای تمـام شـده خدمـات را پاییـن آورده و بهتریــن خدمــات را بــه مــردم ارائــه دهنــد.

وی افــزود: یکــی از مــواردی بســیار مهــم و البتــه حســاس بــرای کشــور اســتفاده از همیــن ظرفیـت پسـابرجام بـرای راه اندازی دیسـپاچینگ دوم اســت کــه خوشــبختانه شــرکتهای معتبــر دنیــا در ایــن حــوزه در حــال همــکاری بــا مــا هسـتند و ایـن مرکـز جدیـد قـادر خواهـد بـود، تـا ظرفیــت 200 هــزار مــگاوات را مدیریــت کنــد.

وی گفــت: طراحــی داشــبوردی بــرای رصــد حرکــت و فعالیــت شــرکتها میتوانــد، مــا را در رســیدن بــه اهــداف و اولویتهــای تعییــن شــده ی ـاری کن ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.