مصرف انرژی ایران چند برابر جهان

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

مدیرعامــل ســازمان بهــرهوری انــرژی ایــران گفــت: آمارهــا نشــان میدهــد ســرانه متوســط مصــرف انــرژی ایــران در بخــش کشــاورزی 3٫3 برابــر متوســط مصــرف انــرژی و در بخــش ســاختمان (عمومــی، تجــاری، مســکونی و صنعـت) نیـز 9٫1 برابـر متوسـط مصـرف انـرژی در جهــان اســت.

به گــزارش عصــر بــه نقــل از ســیمان خبــر، سـید حسـین سـجادی، بـا اشـاره بـه بحـران انرژی در تابســتان ســال ،1396 اظهــار کــرد: بــه منظــور جلوگیـری از خاموشـی در فصـل تابسـتان اقدامـات متعـددی در صنعـت بـرق در نظـر گرفتـه شـده و در حـال حاضـر نیـز در حـال پیگیـری اسـت.

وی بــا اشــاره بــه برخــی از اقدامــات صــورت گرفتـه در ایـن زمینـه ادامـه داد: ممنوعیـت تولیـد و توزی ـع لامپه ـای رش ـتهای ب ـالای 0۴ وات یک ـی از اقداماتــی بــوده کــه طــی ایــن مــدت بــه طــور جـدی از سـوی مـا و بانـک صنعـت و معـدن مـورد پیگی ـری ق ـرار گرفت ـه اس ـت.

بـه گفتـه مدیرعامـل سـازمان بهـرهوری انرژی ایــران، قــرار شــده تــا بانــک مذکــور تســهیلات لازم را بــرای تغییــر کاربــری بــه تولیدکننــدگان لامپهــای رشــتهای بدهــد و یارانــه ســود تسـهیلات نیـز از طـرف سـازمان بهـرهوری انـرژی داده شــود.

سـجادی بـا بیـان اینکـه ایـن اقـدام میتوانـد 2000 مـگاوات در پیـک مصـرف تاثیرگـذار باشـد، تصریـح کـرد: تمهیـدات لازم بـرای اجرایـی شـدن کامــل ایــن طــرح تــا ســال 1396 در نظــر گرفتــه شـده کـه امیدواریـم در سـال آینـده شـاهد نتیجـه خـوب آن باشـیم.

وی بــا اشــاره بــه مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد، بیــان کــرد: بــه اســتناد ایــن قانــون طرحهایــی را تنظیــم و بــرای بررســی بــه شــورای اقتصــاد ارســال کردهایــم کــه امیــد اســت بعــد از تصویـب ایـن طرحهـا بتـوان آنهـا را پیگیـری کـرد.

مدیرعامــل ســازمان بهــرهوری انــرژی ایــران ادامــه داد: طــرح در حــوزه روشــنایی معابــر و ســاختمانهای اداری جــزو مــواردی بــود کــه مـورد توجـه قـرار گرفـت. همچنیـن بـرای تعریـف کولرهــای گازی جنــوب بــا کولرهایــی بــا راندمــان بــالا برنامهریزیهایــی صــورت گرفتــه اســت.

ســجادی یکیدیگــر از طرحهــای مــورد توجــه را طــرح بهســازی سیســتمهای متمرکــز ســرمایش عنــوان و اظهــار کــرد: طــرح دیگــری را ب ـه منظ ـور بررس ـی ب ـه ش ـورای اقتص ـاد ارس ـال شــده طرحــی مربــوط بــه ارتقــاء و تعویــض تجهیـزات کارخانههـای تولیـد سـیمان بـه منظـور افزایــش راندمــان بــوده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.