پیشنهاد جدید گازی ایران به روسی ها

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

معـاون وزیـر نفـت بـا اشـاره بـه ادامـه مذاکـرات گازی بـا روسـیه، گفـت: از مشـارکت روس هـا در طـرح سـاخت خـط لولـه نهـم گاز ایـران بـا سـرمایه گـذاری ۵.۲ میلیـارد دلاری اسـتقبال میکنیـم.

حمیدرضــا عراقــی دربــاره برنامــه ایــران بــه منظــور توســعه همکاریهــای گازی بــا روســیه در دوره پســابرجام، گفــت: هــم اکنــون جمه ـوری اس ـلامی ای ـران و روس ـیه ب ـه ترتی ـب اولی ـن و دومی ـن ذخی ـره گاز طبیعــی جهــان را در اختیــار دارنــد.

معــاون وزیــر نفــت بــا اعــلام اینکــه سیاســت ایــران توســعه همــکاری و مشــارکت ب ـا روس ـیه در صنعــت گاز اســت، تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس اخیــرا تفاهــم نامــه همــکاری مشــترکی بیــن شــرکت ملــی گاز ایــران و گازپــروم روســیه امضــا شــده اســت.

مدیـر عامـل شـرکت ملـی گاز ایـران بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون ظرفیـت تولیـد گاز طبیعـی ایـران بـه حـدود 700 میلیـون مترمکعـب در روز رسـیده کــه ایــن ظرفیــت بــا بهرهبــرداری از فازهــای جدیــد پــارس جنوبــی تــا سـال آینـده از مـرز یـک میلیـارد مترمکعـب عبـور میکنـد، اظهـار داشـت: همزمــان بــا افزایــش ظرفیــت تولیــد بایــد ظرفیــت ذخیرهســازی و انتقــال گاز هــم در کشــور افزایــش یابــد.

ایـن عضـو هیـأت مدیـره شـرکت ملـی گاز بـا اشـاره بـه برنامـه افزایـش ظرفیـت انتقـال گاز بـا احـداث خطـوط لولـه فشـار قـوی و تأسیسـات تقویـت فشـار گاز در کشـور، بیـان کـرد: یکـی از برنامههـای در دسـت اجـرا سـاخت خـط لولـه نهـم سراسـری گاز بـرای انتقـال گاز طبیعـی از جنـوب بـه شـمال کشـور اسـت.

ایــن مقــام مســوول بــا بیــان اینکــه روس هــا میتواننــد کــه در ســاخت خـط لولـه نهـم سراسـری گاز بـا ایـران مشـارکت داشـته باشـند، بیـان کـرد: در صورتیکـه مجوزهـای قانونـی از دولـت اخـذ شـود حتـی امـکان احـداث ای ـن خ ـط لول ـه عظی ـم گاز ب ـه روش EPCF وج ـود دارد.

عراقـی بـا تأکیـد بـر اینکـه هزینـه سـرمایه گـذاری بـرای سـاخت ایـن خـط لولـه گاز حـدود دو میلیـارد و 00۵ میلیـون دلار بـرآورد میشـود، یـادآور شـد: روس هـا میتواننـد در سـاخت ایـن خـط لولـه گاز مشـارکت کننـد امـا اولوی ـت ش ـرکت مل ـی گاز برگ ـزاری مناقص ـه بینالملل ـی ب ـه منظ ـور اح ـداث ایـن خـط لولـه انتقـال گاز اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از مهــر، هــدف از ســاخت خــط لولــه نهــم سراســری گاز بــه طــول تقریبــی یکهــزار و 900 میلومتــر انتقــال روزانــه حـدود ۰۱۱ میلیـون مترمکعـب گاز تولیـدی فازهـای پـارس جنوبـی بـه مرکـز و شــمال کشــور اســت.

عراقــی معــاون وزیــر نفــت پیشــتر در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه امضـای تفاهـم نامـه همـکاری مشـترک بین شـرکت ملـی گاز ایـران و گازپروم روســیه از احــداث تأسیســات تقویــت فشــار، طرحهــای ذخیرهســازی گاز، انتقــال تکنولــوژی، اجــرای پروژههــای مشــترک در کشــورهای همســایه و توســعه بازارهــای مشــترک گاز بــه عنــوان مهمتریــن محورهــای همــکاری گازی ب ـا روس ه ـا ی ـاد ک ـرده ب ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.