اطالعیه شرکت ملی گاز درباره قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

شــرکت ملــی گاز ایــران در پاســخ بــه اطلاعیــه ی وزارت امــور خارجــه ترکمنسـتان دربـاره قطـع صـادرات گاز بـه ایـران، اطلاعیـهای منتشـر کـرد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از شــانا، روابــط عمومــی شــرکت ملــی گاز ای ـران در پاس ـخ ب ـه اطلاعی ـه ص ـادره م ـورخ 3 ژانوی ـه 2017 وزارت محت ـرم خارجـه ترکمنسـتان در خصـوص قطـع صـادرات گاز بـه ایـران مـوارد زیـر را ب ـه اس ـتحضار عم ـوم م ـی رس ـاند:

)1 شـرکت ملـی گاز ایـران در طـول سـال هـای اخیـر، مطالبـات جـاری و بخش ـی از بده ـی قبل ـی خ ـود را ب ـه ش ـرکت ترکم ـن گاز ک ـه بال ـغ ب ـر بی ـش از5،4میلیــارد دلار گردیــده، بــا حســن نیــت و از طــرق مختلــف پرداخــت نم ـوده اس ـت.

بنابرایــن آنچــه بــه عنــوان بدهــی شــرکت ملــی گاز ایــران مطــرح مــی باش ـد، مرب ـوط ب ـه س ـال ه ـای تحری ـم ب ـوده، ضم ـن اینک ـه در آن دوره نی ـز اگرچــه امــکان پرداخــت مســتقیم بــه دلیــل تحریــم هــای بیــن المللــی مقـدور نبـوده امـا مبالـغ متنابـه بـا توافـق طرفیـن در قالـب صـادرات کالا و خدمـات بـه شـرکت ترکمـن گاز پرداخـت گردیـده و نیـز صدهـا میلیـون دلار بــرای صــادر کننــدگان صــادرات کالا و خدمــات، از طــرف شــرکت ملــی گاز ضمانــت نامــه صــادر شــده اســت.

)2 بــه مــوازات مذاکــرات در خصــوص نحــوه بازپرداخــت بدهیهــا، شــرکت ملــی گاز بــه علــت تخلفــات عدیــده شــرکت ترکمــن گاز از مفــاد قــرارداد از جملــه درکیفیــت و کمیــت گاز تحویلــی کــه شــرکت اخیــر را مشــمول جرایــم مقــرر در قــرارداد مــی نمایــد ، بــه جــد متقاضــی مذاکــره و تصمیـم گیـری در ایـن مـوارد نیـز بـوده کـه در عمـل بـدون پاسـخ مانـده اســت.

)3 در هرحــال شــرکت ملــی گاز ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه راه حــل اختلاف ـات حقوق ـی، ق ـراردادی و مال ـی بی ـن ای ـن ش ـرکت و ش ـرکت ترکم ـن گاز در قــرارداد بــه روشــنی پیــش بینــی شــده و دو طــرف بایــد منحصــرا از مسـیر تعییـن شـده در آن بـرای حـل اختلافـات خـود اقـدام نماینـد. بـر ایـن اســاس شــرکت ملــی گاز ایــران همــواره در خصــوص اختلافــات بــا شــرکت ترکمـن گاز تنهـا راه حـل را مذاکـرات رو در رو مـی دانسـته کـه بـا توجـه بـه اینکــه ایــن رویــه بــه رغــم ده هــا ســاعت مذاکــره و پیگیــری هــای مســتمر ایـن شـرکت، تاکنـون نتیجـه ای در بـر نداشـته ، لـذا شـرکت ملـی گاز ایـران، فراینـد ارجـاع اختلافـات بـه داوری بیـن المللـی را در دسـتور کار خـود قـرار داده اســت.

)4 لازم بــه تأکیــد اســت کــه بــر اســاس مفــاد صریــح قــرارداد، شــرکت ترکم ـن گاز، حتــی در صــورت وجــود بدهــی ی ـا تأخیــر در پرداخــت، مج ـاز ب ـه قط ـع جری ـان گاز نب ـوده و چنی ـن اقدام ـی نق ـض آش ـکار ق ـرارداد ب ـوده و نشـانگر اینسـت کـه شـرکت ترکمـن گاز در مبـادلات بیـن المللـی، شـریکی قاب ـل اطمین ـان نیس ـت.

۵) ب ـا توج ـه ب ـه اینک ـه ش ـرکت مل ـی گاز ای ـران ب ـر ای ـن ب ـاور اس ـت ک ـه اختلاف ـات مالــی و حقوقــی مط ـرح ش ـده صرف ـا بیــن دو ش ـرکت ترکم ـن گاز و ش ـرکت مل ـی گاز ای ـران م ـی باش ـد، ل ـذا انتظ ـار برای ـن اس ـت ک ـه مقام ـات محتــرم سیاســی ترکمنســتان اجــازه دهنــد کــه طرفیــن در چارچــوب مف ـاد ق ـرارداد و اص ـول تج ـاری ب ـه مذاک ـره و ح ـل و فص ـل اختلاف ـات خ ـود بپردازن ـد. ضم ـن اینک ـه دخال ـت وزارت محت ـرم ام ـور خارج ـه ترکمنس ـتان در دعــوای حقوقــی بیــن دو شــرکت، خــلاف صریــح مفــاد قــرارداد موجــود نی ـز م ـی باش ـد.

)6 موضــع رســمی شــرکت ملــی گاز ایــران در خصــوص قطــع جریــان صـادرات گاز بـه وسـیله شـرکت ترکمـن گاز، قبـلا در تاریـخ 1 ژانویـه 2017 از طریـق تارنمـای اینترنتـی ایـن شـرکت منتشـر گردیـده و بـا توجـه بـه آزادی بیـان بـرای رسـانه هـا در جمهـوری اسـلامی ایـران ، شـرکت ملـی گاز ایـران مسـوولیتی در قبـال سـایر مطالـب انتشـار یافتـه در رسـانه هـا در ایـن مـورد و صحـت و سـقم آن هـا نـدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.