غول نفتی ژاپن مشتاق حضور در میدان آزادگان جنوبی

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

مدیرعام ـل ش ـرکت مهندس ـی و توس ـعه نف ـت ای ـران اع ـلام ک ـرد ش ـرکت اینپکــس ژاپــن بــرای حضــور در مزایــده توســعه میــدان آزادگان جنوبــی اعــلام آمادگــی کــرده اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرگـزاری کیـودو، یکـی از مسـوولان ارشـد صنع ـت نف ـت ای ـران اع ـلام ک ـرد ش ـرکت ژاپن ـی اینپک ـس ب ـرای مش ـارکت در توســعه میــدان آزادگان جنوبــی، گفتوگوهایــی فشــرده بــا شــرکت ملــی نفــت ایــران دارد و یکــی از گزینههــای اصلــی در مناقصــه ایــن میــدان در آین ـده نزدی ـک اس ـت.

نورالدیـن شـهنازی زاده، مدیـر عامـل شـرکت مهندسـی و توسـعه نفـت ایـران، گفـت: در مـاه ژوئـن امسـال، اینپکـس تفاهمنامـهای بـرای توسـعه می ـدان آزادگان جنوب ـی امض ـا ک ـرد و ب ـا توج ـه ب ـه پای ـان یافت ـن دوره ش ـش ماهـه بررسـی ایـن میـدان بـر اسـاس توافـق یـاد شـده، انتظـار مـیرود کـه بـه زودی طـرح نهایـی خـود را ارائـه کنـد.

اینپکـس شـرکت اینپکـس کـه در توکیـو بـه ثبـت رسـیده اسـت و بخشـی از سـهام آن متعلـق بـه دولـت ژاپـن اسـت، کـه پیـش از ایـن نیـز در پـروژه توســعه میــدان آزادگان جنوبــی مشــارکت داشــت. ایــن شــرکت بــه دلیــل تحریمهـا در سـال 2010 میـلادی همـکاری خـود را متوقـف کـرده بـود امـا در مـاه ژوئـن امسـال، از نخسـتین شـرکتهایی بـود کـه بـرای بازگشـت بـه ایــران تفاهمنامــه امضــا کــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.