پشت پرده مشکلات صنعت پتروشیمی ایران

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پارســینه، ایــن روزهــا اکثــر کارشناســان مشــکلات صنعــت پتروشــیمی را تنهــا در بخــش تعیی ـن ن ـرخ خ ـوراک جس ـتجو میکنن ـد درحالیک ـه مهمتری ـن مشــکل ایــن صنعــت نبــود مدیریــت مناســب اســت.

پراکندگــی واگــذاری شــرکتها از یــک ســو، بازنشســتگی مدیـران باتجربـه و مـورد اعتمـاد صنعـت پتروشـیمی از سـوی دیگــر خــلاء بــزرگ و قابــل مشــاهده ای در بخــش نیــروی انسـانی بویـژه لایـه هـای مدیریتـی بوجـود آورده اسـت. خلایی ک ـه حت ـی حض ـور تع ـدادی از مدی ـران باس ـابقه قبل ـی در قال ـب مشـاوران شـرکتهای خصوصـی شـده نیـز هرگـز نتوانسـته آن را پـر کنـد.

براسـاس ایـن گـزارش، بـا تغییـر فرآینـد خصوصـی سـازی در صنایـع پتروشـمی، مخصوصـا واگـذاری اکثـر ایـن مجتمـع هـا بـه سـازمان هایـی از جملـه شـرکت سـرمایه گـذاری تأمیـن اجتماعی(تاپیکــو)، شــرکت ســرمایه گــذاری غدیــر، هلدینــگ پارســیان، ســرمایه گــذاری تأمیــن اجتماعــی نیروهــای مسلح(ســاتا)، صنــدوق بازنشســتگی نفــت، هلدینــگ خلیــج فـارس و مراکـز دیگـری ماننـد صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری و شـرکت کارگـزاری سـهام عدالـت، شـرایط موجـود برای توسـعه پتروشــیمی عمــلا ســاختاری پراکنــده و غیــر منســجم پیــدا ک ـرده اس ـت.

اکثــر ایــن ســازمان هــا بــا توجــه بــه نــوع فعالیــت و ترکیــب سـاختار از یـک سـو و سـهامداران خـاص خـود، طبیعـی اسـت که کسـب سـود را بـه عنـوان اولویـت اول در نظـر داشـته، تمایلـی بـه اجـرای طـرح هـای جدیـد و توسـعه ای نداشـته باشـند.

پراکندگــی واگــذاری شــرکتها از یــک ســو بازنشســتگی مدی ـران باتجرب ـه و م ـورد اعتم ـاد ای ـن صنع ـت از س ـوی دیگ ـر خــلاء بــزرگ و قابــل مشــاهده ای در بخــش نیــروی انســانی بویــژه لایــه هــای مدیریتــی بوجــود آورده اســت. خلائــی کــه حتــی حضــور تعــدادی از مدیــران باســابقه قبلــی در قالــب مشـاوران شـرکتهای خصوصـی شـده نیـز هرگـز نتوانسـته آن را پــر کنــد.

از ســویی دیگــر مســوولیت اجتماعــی پتروشــیمی فقــط مربـوط بـه مناطقـی کـه ایـن مجتمـع هـا در آن قـرار گرفتـه انـد مربـوط نمـی شـود ایـن مسـوولیت ماننـد چراغـی اسـت کـه در درجـه نخسـت بـه "منـزل رواسـت" . حفـظ آرامـش و افزایـش بهـره وری کارکنـان از جملـه اولیـن مسـوولیت هـای اجتماعـی موجــود در قبــال نیروهــای شــاغل در ایــن شرکتهاســت.

بخــش عمــده ای از مشــکلات حــال حاضــر شــرکتهای خصوصــی شــده پتروشــیمی مربــوط بــه وضعیــت نیــروی انســانی ایــن شــرکتها بــوده و بطــور صریــح حاصــل ســوء مدیریــت امــور اداری (منابــع انســانی) در آن زمــان اســت.

تعــداد زیــادی از نیروهــای شــرکتهای خصوصــی شــده پتروش ـیمی کارمن ـدان رس ـمی وزارت نف ـت هس ـتند ول ـی ای ـن روزه ـا ب ـه تعبی ـری مانن ـد پرن ـدگان گرفت ـار در قفس ـی هس ـتند کــه نمــی داننــد چگونــه و از کجــا راه رهایــی خــود را بیابنــد. ممنوعیــت انتقــال کارکنــان رســمی شــرکتهای خصوصــی شــده پتروشــیمی بــه دیگــر شــرکتهای وزارت نفــت، از یــک ســو و مــواردی ماننــد ماموریــت پنــج ســاله در ایــن شــرکتها و احس ـاس بلاتکلیف ـی پ ـس از آن زم ـان، ش ـرایط مبه ـم اف ـراد بــرای دریاافــت پــاداش بازنشســتگی و بحــث هــای صــورت گرفتــه در مجلــس بــرای کاهــش آن، مشــکلاتی ماننــد بحــث هــای متعــدد موجــود بــا بهــداری و بهداشــت نفــت و دغدغــه هائــی کــه بــرای اســتفاده کارکنــان شــرکتهای خصوصــی شـده از آن امکانـات هـر از چندگاهـی پیـش مـی آیـد از جملـه مسـائلی هسـتند کـه ایـن شـرکتها بـا آن روبـرو بـوده و چنیـن احسـاس مـی شـود کـه در مقابـل آن احسـاس مسـوولیت لازم وجــود نــدارد.

وضعیــت ایجــاد شــده احســاس شــدیدی از عــدم امنیــت شــغلی را بــه همــراه آورده و کســی پاســخگوی آن نیســت. اگرچــه جلــب رضایتمنــدی کامــل ایــن حجــم فــراوان نیــروی انسـانی عمـلا بسـیار سـخت اسـت ولـی حفـظ آرامـش و امنیـت شـغلی آنـان مـی توانـد مهـم تریـن کلیـد موفقیـت ایـن شـرکت باش ـد. کاری ک ـه انج ـام آن س ـخت ول ـی ممک ـن اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.