ارتقای جایگاه صنعت پتروشیمی در بازارهای بین المللی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

عضــو هیــأت مدیــره شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی خواســتار اتحــاد و همگرایــی شــرکتهای هلدینگـی و سـرمایه گـذاری در راسـتای ارتقـای جایـگاه صنعـت پتروشـیمی در بازارهـای بیـن المللـی شـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از گـروه اقتصـادی آنـا، علـی محمـد بسـاق زاده مدیرکنتـرل تولیـد شـرکت مل ـی صنای ـع پتروش ـیمی، ب ـا تأکی ـد ب ـر ل ـزوم همگرای ـی و تعام ـل می ـان ش ـرکتهای پتروش ـیمی ب ـرای حضـور دربازارهـای صادراتـی اظهارکـرد: خوشـبختانه هلدینـگ هـای بـزرگ کشـور رقابتـی سـالم بـا هـم دارنـد و امیـد اسـت بتوانیـم بـا همدلـی میـان شـرکتها وهلدینـگ هـا حضـوری قدرتمنـد تردرعرصـه بیـن المللـی داشـته باشـیم.

وی افــزود: چشــم انــداز بســیارخوبی بــرای صنعــت پتروشــیمی ایــران در ســال هــای آتــی وجــود دارد و بایــد بــرای رســیدن بــه هــدف هــای پیــش بینــی شــده از تمــام ظرفیــت هــای موجــود بـرای افزایـش تولیـد و تأمیـن نیــاز کشــور و نیــز صــادرات اســتفاده کنیــم.

عضـو هیـأت مدیره شـرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا بیـان اینکـه هلدینـگ هـای خلیـج فـارس، تاپیکـو، نفـت و گازپارسـیان و صنـدوق هـای بازنشسـتگی و نیـز دیگـر هلدینـگ هـا و شـرکتهای بـزرگ سـرمایه گـذاری درصـورت تعامـل و همـکاری مـی تواننـد جایـگاه صنعـت پتروشـیمی ایـران در بازارهـای خارجـی را تحکیـم بخشـند، گفـت: صـادرات محصـولات پتروشـیمی بـه عنـوان یـک راهبـرد مهـم دراقتصـاد کشـور در برنامـه ششـم توسـعه کشـور دارای اهمیـت ویـژه ای اسـت.

بسـاق زاده ادامـه داد: امـروز صنعـت پتروشـیمی ایـران بـا بهـره گیـری از دانـش و فناوری هـای نوین جهـان و بـا تکیـه بـر کارشناسـان خبـره خـود مسـیر توسـعه را بـا شـتاب مـی پیمایـد و تـا پایـان برنامـه ششـم توسـعه، ایـران بـه یـک قـدرت بـزرگ پتروشـیمی در سـطح منطقـه و جهـان بـدل خواهد شـد. وی تصریـح کـرد: خانـواده بـزرگ صنعـت پتروشـیمی ایـران بـا عزمـی راسـخ بـه دنبـال تحقـق جهـش دوم ایـن صنعـت و نیـز تحقـق اقتصـاد مقاومتـی هسـتند و در ایـن مسـیر اتحـاد میـان مجتمعهـای تولیـدی مـی توانـد صادراتـی پایـدار را بـه همـراه داشـته باشـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.