اعتراض نمایندگان مجلس به آلودگی محیط زیست

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

ش ـماری از نماین ـدگان مجل ـس در اعت ـراض ب ـه آلودگ ـی محی ـط زیس ـت در شـهر کابـل بـا حمـل شـعارهای اعتراضـی وارد تـالار نشسـتهای عمومـی مجلـس شـدند.

نماینـدگان معتـرض کـه تعـداد شـان بیـش از ۰۲ نفـر بودنـد، حکومـت را در آلودگـی هـوا و محیـط زیسـت شـهر کابـل بـه بـی توجهـی متهـم کردنـد.

ای ـن نماین ـدگان ک ـه ب ـرای دقایق ـی نشس ـت عموم ـی مجل ـس را نی ـز ب ـه موضـوع اعتـراض از کوتاهـی دولـت در امـر پـاک نگهداشـتن محیـط زیسـت در پایتخ ـت اختص ـاص دادن ـد، ش ـهروندان کاب ـل را نی ـز ب ـر کاه ـش آلودگ ـی ه ـوا س ـفارش کردن ـد.

در شــعارهایی کــه نماینــدگان معتــرض بــا خــود حمــل مــی کردنــد نوشــته شــده بــود، "مــا آب و هــوای پــاک مــی خواهیــم"، "حمایــت از محیـط زیسـت وظیفـه همگانـی اسـت"، ورود سـوخت و تیـل بـی کیفیـت از عوامـل آلودگـی هـوا اسـت"، "بـا افزایـش ضـرات مضـر در هـوا زندگـی مـردم بـه خطـر افتـاده اسـت".

صالــح محمــد ســلجوقی عضــو کمیســیون صحــت و محیــط زیســت مجلــس در ایــن رابطــه گفــت: "طبیعــی تریــن ضــرورت مــردم کشــور و بــه ویــژه شــهروندان کابــل ســالم ســازی محیــط زیســت اســت، آلودگــی هــوا و محیــط زیســت محصــول ورود تیــل هــای بــی کیفیــت اســت کــه بــدون محصـولات گمرکـی وارد کشـور مـی شـوند. آلودگـی آب و هـوا مـورد توجـه قــرار نمــی گیــرد".

آقــای ســلجوقی افــزود، گازهــای ســمی باعــث آلودگــی هــوا و ســبب بیمـاری هـای تنفسـی در میـان شـهروندان شـده اسـت و مـردم توقـع دارنـد ایــن کثافاتهــا پــاک گــردد و بایــد بودجــه بیشــتری بــرای حفــظ محیــط زیســت در کشــور اختصــاص داده شــود.

محمــد عبــده دیگــر نماینــده معتــرض نیــز گفــت: "توجــه بــه حفــظ محیـط زیسـت وظیفـه شـهروندان و دولـت اسـت و شـهروندان مـی تواننـد بــرای کاهــش آلودگــی هــوا نقــش بزرگــی را بــازی کننــد".

آقــای عبــده افــزود کــه دولــت بــا تطبیــق قوانیــن در راســتای حفــظ محیــط زیســت در کشــور بایــد وظیفــه خــود را انجــام دهــد.

نماینـدگان معتـرض، خـود داری از مصـرف مـواد سـوختی بـی کیفیـت، ســاخت کانالازیســیون، ممانعــت از گشــت و گــذار وســایط کهنــه در ســطح ش ـهر را ب ـرای حف ـظ محی ـط زیس ـت در ش ـهرهای ب ـزرگ کش ـور ب ـه وی ـژه در پایتخــت مهــم عنــوان کردنــد کــه بــه گفتــه آنــان بایــد از طــرف نهادهــای مس ـوول قیودات ـی در ای ـن ب ـاره وض ـع گ ـردد.

پـس از ورود نماینـدگان معتـرض بـه داخـل تـالار نشسـت هـای عمومـی مجلـس، عبدالـروف ابراهیمـی رییـس مجلـس نماینـدگان نیـز ایـن برنامـه اعتراضـی نماینـدگان را سـتودنی خوانـد و گفـت کـه نماینـدگان بـا توسـل بـه ی ـک حرک ـت مدن ـی خواس ـتار توج ـه دول ـت و ش ـهروندان ب ـه حف ـظ محی ـط زیسـت هسـتند.

آقـای ابراهیمـی افـزود: "آلودگـی هـوا و محیـط زیسـت مشـکل جـدی و حیات ـی اس ـت ک ـه هم ـه روزه از ش ـهروندان کاب ـل قربان ـی م ـی گی ـرد؛ ای ـن هشـداری اسـت بـرای حکومـت کـه مالفـه های خـود در امـر پاک نگهداشـتن هـوا و محیـط زیسـت را انجـام دهـد".

نبـود کانالازیسـیون، تراکـم نفـوس و ترافیـک از دلایـل اساسـی آلودگـی محیــط زیســت در شــهر کابــل خوانــد مــی شــود و بــه گفتــه نماینــدگان، حکومــت هیــچ کار قابــل ملاحظــه ای در ایــن زمینــه انجــام نــداده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.