زباله های پالستیکی، فاجعه ای در حال رخ دادن

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

نماینـده مـردم شـازند در مجلـس بـا تأکیـد بـر لـزوم بازنگـری موضـوع خــروج پتروشــیمی شــازند از لیســت صنایــع آلاینــده، گفــت: برخــی از مســائل در ایــن رابطــه و اثــرات فعالیــت صنایــع بــر محیطزیســت نادیــده گرفتــه شــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، علــی ابراهیمــی بــا بیــان اینکــه از تیرمــاه ســال جــاری موضــوع خــروج پتروشــیمی شــازند از لیســت صنایــع آلاینــده را مــورد پیگیــری قــرار دادهام، گفــت: اداره کل حفاظـت از محیط زیسـت اسـتان اظهـار میکنـد، خروجـی دودکـش با اس ـتانداردها مطابق ـت دارد. تکلی ـف مصــرف آب ایــن واحــد صنعتــی، آلودگــی آب، خــاک و صــوت کــه ایجــاد کــرده اســت چــه میشــود.

وی بـا بیـان اینکـه ایـن موضـوع را بــا خانــم ابتــکار مطــرح کــردهام، عنــوان کــرد: ســفره آب زیرزمینــی ایـن منطقـه آلـوده شـده اسـت و هنـوز تکلیـف اثـر چـاه شـماره هفـت ایـن واحــد صنعتــی مشــخص نشــده، اثــر آلودگیهــای زیســت محیطــی ایــن واحـد صنعتـی در منطقـه وجـود دارد و بـا تمامـی ایـن شـرایط شـاهد خـروج پتروشــیمی شــازند از لیســت صنایــع آلاینــده بودیــم.

نماینــده مــردم شــازند بــا بیــان اینکــه پرداخــت عــوارض آلایندگــی در حقیقــت پرداخــت دیــه بــه مردمــی اســت کــه از آلودگیهــای زیســت محیطـی پتروشـیمی متضـرر شـدهاند، اظهـار کـرد: اثراتـی کـه ایـن صنعـت بـه دلیـل آلاینـده بـودن در ایـن منطقـه ایجـاد کـرده اسـت، شـاید سـالیان طولانــی نیــز قابــل جبــران نباشــد.

ابراهیمــی عنــوان کــرد: موضــوع مدیریــت محیــط زیســت، گواهــی صــادر شــده و ابهاماتــی کــه در ایــن رابطــه وجــود دارد هفتــه گذشــته بــا خانــم ابتــکار مطــرح شــد و بــه عنــوان نماینــده شــازند ایــن قضیــه را مصرانــه پیگیــری می کنــم .

وی تأکی ـد ک ـرد: متأس ـفانه ابــزار ســنجش کامــل نیســت و بــه جــای تــلاش بــرای خــروج ایــن صنعــت از لیســت صنایــع آلاینــده بایــد اثــرات آلایندگــی ایـن صنعـت بـر محیـط زیسـت مشــخص شــود. نماین ـده م ـردم ش ـازند در مجل ـس ش ـورای اس ـلامی عن ـوان ک ـرد: اداره کل حفاظـت از محیـط زیسـت اسـتان مرکـزی بـه عنـوان متولـی اصلـی ایـن موض ـوع بای ـد حاف ـظ س ـلامتی انس ـان و موج ـوات و محی ـط زیس ـت باش ـد و آلودگیهــای زیســت محیطــی ناشــی از فعالیــت ایــن صنعــت بایــد دیــده ش ـود. چط ـور ممک ـن اس ـت ای ـن صنع ـت ب ـر محی ـط زیس ـت منطق ـه تأثی ـر منف ـی ایج ـاد نک ـرده باش ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.