افتتاح دومین نمایشگاه بین المللی هفته سبز

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

ایـن نمایشـگاه از 7 لغایـت 11 دی مـاه در محـل دائمـی نمایشـگاه بیـن المللـی کیـش برگـزار شـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری برنــا در هرمــزگان، دومیــن نمایشـگاه بیـن المللـی هفتـه سـبز در تاریـخ 7 دی مـاه 95 افتتـاح شـد. در ایـن مرأسـم مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت هرمـزگان ، مدیـر کل حفاظت محیـط زیسـت آذربایجـان شـرقی و رییـس کمیتـه توسـعه و محیـط زیسـت معاونـت علـم و فنـاوری حضـور داشـتند. معرفـی امکانـات، توانمنـدی هـا، اهــداف و برنامــه هــای بخــش محیــط زیست،کشــاورزی، منابــع طبیعــی و گردشـگری و ایجـاد انسـجام بیـن دسـت انـدر کاران امـور محیـط زیسـت از اهـداف ایـن نمایشـگاه بـود.

در ایــن مرأســم پیــام معصومــه ابتــکار معــاون محتــرم رییــس جمهــور و رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور توســط مجیــد وفــادار مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت هرمــزگان قرائــت شــد.

گفتنــی اســت : ایــن اداره کل بــه همــراه اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری هرمــزگان، 6 شــرکت خصوصــی شــامل شــرکت مجتمــع پتــرو صنعــت گامــرون, شــرکت پاالیــش نفــت الوان، شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش، شــرکت مرواریــد بنــدر پــل، شــرکت پاالیــش نفــت بندرعبــاس و شــرکت کیفیــت آزمــای جنــوب( آزمایشــگاه معتمــد اســتان )، 5 ســازمان مـردم نهـاد محیـط زیسـتی شـامل انجمـن طـرح سـرزمین، انجمـن حمایـت و حفاظـت ازسـنگفرش هـای مرجانـی، مؤسسـه ایـده نـو، انجمـن حفاظت و کشـت و پـرورش مرجـان ، انجمـن پسـتانداران دریایـی در فضایـی بـه متـراژ کل 390 متـر در ایـن نمایشـگاه حضـور یافتنـد. زیربنـای کل ایـن نمایشـگاه 7400 متــر مربــع مــی باشــد کــه تعــداد 68 غرفــه فعــال در ایــن نمایشــگاه فضایـی بـه متـراژ 3070 مترمربـع را بـه خـود اختصـاص داده انـد. همچنبـن درادامــه مرأســم افتتاحیــه نمایشــگاه مذکــور مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت هرمــزگان ازغرفــه هــای ایــن نمایشــگاه ضمــن بازدیــد بــه گفتگــو وتبــادل نظــر پرداخــت .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.