لزوم استفاده نیروگاههای سیکل ترکیبی یزدباید از سیستم پایش آنالین

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

معـاون نظـارت و پایـش اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان یـزد گفـت: نیروگاههـای سـیکل ترکیبـی در اسـتان بایـد هرچـه سـریعتر سیسـتم پایـش آنلایـن خـود را راه انـدازی و اسـتفاده کننـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تابنــاک یــزد، محمدرضــا کوچــکزاده در نشســت ســرمایهگذاری اســتان یــزد بــا تأکیــد بــر رصــد و پایــش محیطهــا از ســوی ایــن نهــاد اظهــار داشــت: بایــد پیــش از رســیدن بــه وضعیـت بحرانـی در زمینـه آلودگـی هـوا بـه سـمت بهبـود شـرایط و تأییـد شــاخصهای محیــط زیســتی در اســتان گام برداریــم.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی نیــز بایــد بــه سیسـتم پایـش آنلایـن مجهـز بـود ادامـه داد: نیروگاههـا بـر اسـاس سـوخت مصرف ـی خ ـود ک ـه گاز اس ـت اق ـدام ب ـه تولی ـد ب ـرق میکنن ـد کــه ب ـر اس ـاس میـزان تولیـد و مصرفـی کـه دارنـد بایـد مـورد پایـش و رصـد قـرار گیرنـد.

معـاون نظـارت و پایـش اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان یـزد بـا اشـاره بـه لـزوم کنتـرل فاکتورهـای ناشـی ازسـوخت در تولیـد بـرق اضافـه کـرد: متولـی تولیـد بـرق اسـتان بـرق منطقـهای اسـت و بهتـر اسـت بـرای داشـتن ایـن سیسـتمها پیگیـری بیشـتری شـود تـا در زمینـه حفـظ محیـط زیسـت گام تاثیرگـذاری برداشـته شـود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه نیروگاههــای بــا مقیــاس کوچــک نیــز آلایندگیهایـی دارنـد عنـوان کـرد: بـرای رفـع آلایندگیهـا نیـاز بـه تعامـل بیشـتر اسـت کـه بتـوان در ایـن زمینـه اقدامـات موثـر را بـا سـرعت بیشـتری پیــش بــرد و آلایندگیهــا را بــه حداقــل ممکــن رســاند و یــا در کاهــش آن کمــک کــرد.

دبیــر شــورای هماهنگــی بانکهــای اســتان یــزد نیــز در ایــن نشســت از گشــایش اعتبــارات ارزی بــرای ســرمایهگذاری در زمینــه بــرق خبــر داد و گفــت: در رابطــه بــا گشــایش ارزی بــرای ســرمایه گذاریهــای بــا ولتــاژ پاییــن تــا پایــان ســال 10 میلیــون دلار گشــایش اعتبــار خواهیــم داشــت.

محمـد رضایـی افـزود: در حـال حاضـر ایـن اقـدام از سـوی بانـک ملـی در سـطح اسـتان در حـال پیگیـری اسـت و اگـر متقاضیـان بـرای آن مراجعـه کننـد قطعـا گشـایش ارزی حاصـل خواهـد شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.