محمدپور ، رییس محیط زیست رودسر شد

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تابنـاک، در مراسـمی بـا حضـور معـاون مدیـرکل محی ـط زیس ـت اس ـتان گی ـلان مراس ـم تودی ـع و معارف ـه ریی ـس محی ـط زیس ـت رودسـر برگـزار شـد.

ایـن مراسـم کـه در دفتـر فرمانـدار رودسـر برگـزار شـده بـود از زحمـات علـی درویشـی رییـس سـابق قدردانـی و علـی محمدپور بعنـوان رییـس جدید محیط زیسـت رودسـر معرفی شـد.

امیرجانبــازی رودســری فرمانــدار شهرســتان رودســر در ایــن مراســم مهمتریـن موضـوع زیسـت محیطـی شهرسـتان را سـایت نفتـی سـردار جنـگل بیـان داشـت و گفـت: شـرکت ملـی نفـت ایـران در خصـوص ارائـه طـرح زیسـت محیط ـی جدی ـت بیش ـتری ب ـه خ ـرج بده ـد ت ـا ب ـرای ش ـروع عملی ـات اجرای ـی مش ـکلی وج ـود نداش ـته باش ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.