قندالی رییس اداره محیط زیست سرخه شد

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

محمــد قندالــی طــی حکمــی از ســوی مدیــرکل محیــط زیســت اســتان سـمنان بـه عنـوان رییـس اداره محیط زیسـت شهرسـتان سـرخه منصوب شـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از روابــط عمومــی فرمانــداری ســرخه، عباس ـعلی دامنگی ـر مدی ـرکل محی ـط زیس ـت اس ـتان س ـمنان ط ـی حکم ـی محمــد قندالــی بــه عنــوان رئیــس جدیــد اداره محیــط زیســت شهرســتان ســرخه منصــوب شــد.

دامنگیــر در بخشــی از اینحکــم ضمــن تقدیــر از زحمــات رضــا شــاه محمـدی رییـس پیشـین اداره محیـط زیسـت سـرخه، خطـاب بـه قندالـی آورده اسـت: بـا تـوکل بـه خداونـد متعـال و نصـب العیـن قـرار دادن تقـوای الهـی تمـام تـلاش خـود را در راسـتای پیشـبرد اهـداف عالیـه نظـام مقـدس جمه ـوری اس ـلامی و همچنی ـن س ـازمان محی ـط زیس ـت ب ـه کار گیری ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.