تعیین وظایف دولت برای حفاظت از محیط زیست در برنامه ششم

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

نماین ـدگان مجل ـس ش ـورای اس ـلامی وظای ـف دول ـت ب ـرای حفاظ ـت از محی ـط زیس ـت در برنام ـه شش ـم را ب ـه تصوی ـب رس ـاندند.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، نماینــدگان مجلــس شــورای اســلامی در جلســه علنــی و در جریــان بررســی جزییــات لایحــه برنامــه ششـم، مـاده 8۴ لایحـه برنامـه ششـم را بـه تصویـب رسـاندند کـه براسـاس آن دولـت موظـف اسـت اقدامـات زیـر را جهـت حفاظـت از محیطزیسـت بهعمــل آورد:

الـف- نظـارت بـر ارزیابی راهبـردی محیطزیسـت(AES) در سیاسـتها و برنامهه ـای توس ـعهای و ارزیاب ـی اث ـرات زیس ـتمحیطی(AIE) پروژهه ـا و طرحهــای بــزرگ کلیــه دســتگاههای اجرایــی و بخشهــای خصوصــی و تعاونـی، نهادهـای عمومـی غیردولتـی در پهنـه سـرزمینی از جملـه مناطـق آزاد تجـاری و صنعتـی براسـاس شـاخصها، ضوابـط و معیارهـای پایـداری محیطزیســت.

ب- اجــرای برنامــه عمــل حفاظــت، احیــاء، مدیریــت و بهرهبــرداری مناســب از تالابهــای کشــور بــا مشــارکت ســایر دســتگاههای اجرائــی و جوامــع محلــی بویــژه در ارتبــاط بــا تالابهــای ثبــت شــده در کنوانســیون رامســر بــه طــوری کــه تــا پایــان برنامــه، حداقــل بیســتدرصد(02%) تالابهـای بحرانـی و در معـرض تهدیـد کشـور احیـاء شـود و ضمـن حفـظ و تثبیــت، در رونــد بهبــود قــرار گیرنــد.

پ- تهیــه و تدویــن و اجــرای برنامههــای عمــل حفاظــت از مناطــق چهارگانــه محیطزیســت و گونههــای در معــرض تهدیــد و خطــر انقــراض حیاتوحــش کشــور بــا رویکــرد بهرهگیــری از ظرفیتهــای داوطلبانــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی زیســتیار ماننــد ســازمانهای مــردم نهــاد و جوامــع محلــی

ت- تأمیـن اعتبـارات ارزی و ریالـی مـورد نیـاز جهـت اجـرای تعهـدات بینالمللــی دولــت جمهــوری اســلامی ایــران در حــوزه محیطزیســت در قالــب بودجــه هــای ســنواتی. اجــرای ایــن بنــد منــوط بــه رعایــت اصــول هفتـاد و هفتـم(77) و یکصـد و بیسـت و پنجـم(۵21) قانـون اساسـی ممکـن میباشــد.

ث- تأمیــن ســهم دولــت جمهــوری اســلامی ایــران در پروژههــای بینالمللــی محیطزیســتی مشــترک بــا دولتهــا و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خارجــی بهمنظــور تشــویق و حمایــت از جلــب کمکهــا و ســرمایهگذاریهای بینالمللــی داوطلبانــه و کمــک بــه تأمیــن هزینههــای مربــوط بــه کنوانســیون رامســر. اجــرای ایــن بنــد منــوط بــه رعایـت اصـول هفتـاد و هفتـم(77) و یکصـد و بیسـت و پنجـم(۵21) قانـون اساســی میباشــد.

ج- نظــارت بــر اجــرای طرحهــای جامــع مدیریــت پســماند بویــژه در ســواحل دریاهــا، رودخانههــا، جنگلهــا و دشــتهای حاشــیه تالابهــا و مدیریـت سـالانه حداقـل بیسـتدرصد(02%) از حجـم پسـماندهای موجـود ب ـا روشه ـای مناس ـب

تبصــره- ســازمان حفاظــت محیطزیســت موظــف اســت در محــدوده حریــم شــهرها و روســتاها بــر اقدامــات شــهرداریها و دهیاریهــا در ایــن خص ـوص نظ ـارت کن ـد.

ح- تهی ـه و اج ـرای ط ـرح جام ـع پیش ـگیری و اطف ـای حری ـق در عرص ـه تحــت مدیریــت ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری و ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــا همــکاری دســتگاههای اجرائــی، نظامــی(در زمــان صلــح) و انتظامــی

خ- تکمیــل و اجــرای تأسیســات جمــعآوری، تصفیــه، بازچرخانــی و مدیریــت پســاب و فاضــلاب در شــهرها و شــهرکهای صنعتــی و خدماتــی و سـایر واحدهایـی کـه فاضـلاب بـا آلایندگی بیـش از حد مجـاز از اسـتاندادهای ملــی تولیــد مینماینــد از طریــق عقــد قــرارداد فــروش و یــا پیــش فــروش پســاب خروجــی تأسیســات موجــود و یــا طرحهــای توســعه آتــی

تبصــره- دولــت مجــاز اســت ازطریــق تشــویق ســرمایهگذاران بخـش خصوصـی و یـا عقـد قـرارداد بـا آنـان نسـبت بـه مـوارد ایـن بنـد اقــدام نمایــد.

د- احیاء، توسعه و غنیسازی جنگلها در سطح ۵18 هزارهکتار

ذ- اجـرای عملیـات آبخیـزداری و حفاظـت از خـاک و آبخـوان حداقـل در سـطح 01میلیـون هکتـار

ر- بیابانزدایــی و کنتــرل کانونهــای بحرانــی آن حداقــل در ســطح یکمیلیــون و یکصــد و چهــل هــزار هکتــار

ز- تهیــه نقشــههای حدنگاری(کاداســتر) منابعطبیعــی حداقــل یکصــد و چهــارده میلیــون هکتــار و اراضــی کشــاورزی حداقــل بیســت میلیــون هکتــار بــا رعایــت قانــون حدنگار(کاداســتر)

ژ- ارتقــاء پوشــش صددرصــد(001%) حفاظــت از جنگلهــا، مراتــع و اراضــی ملــی و دولتــی و مناطــق چهارگانــه زیســتمحیطی بــا مشــارکت جوامــع محلــی و ارتقــای ضریــب حفاظــت از جنگلهــا و مراتــع کشــور بهمنظــور پایــداری جنگلهــا و همچنیــن تعادلبخشــی دام و مراتــع ســالانه حداقــل دهدرصــد(01%)

س- رفــع تداخــل موضــوع مــاده(۴۵) قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیـر و ارتقـاء نظـام مالـی کشـور مصـوب ‪139۴ /2 /1‬ سـالانه حداقـل دهدرصـد(01%) در کلیـه مـوارد، از جملـه اراضـی کـه در خصـوص آنهـا حکـم قضای ـی ص ـادر ش ـده اس ـت.

ش- اجـرای برنامـه مدیریـت سـبز شـامل مدیریـت مصـرف انـرژی، آب، مـواد اولیـه، تجهیـزات و کاغـذ، کاهـش مـواد جامـد زائـد و بازیافـت آنهـا در سـاختمانها و وسـائط نقلیـه، در کلیـه دسـتگاههای اجرائـی و مؤسسـات و نهادهـای عمومـی غیردولتـی

تبصـره- آییـن نامـه اجرائـی ایـن بنـد بـه پیشـنهاد مشـترک وزارت نیـرو و سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بهتصویـب هیـأت وزیـران میرسـد.

ص- احیـاء رویشـگاههای مرتعـی و توسـعه گیاهـان دارویـی بـه میـزان حداقــل 9 میلیــون و ششــصدهزار هکتــار و افزایــش حداقــل یکصدهــزار هکتـار بـه سـطح زیـر کشـت گیاهـان دارویـی بهنحـوی کـه در پایـان برنامـه بــه دویســت و پنجاههــزار )2۵0٫000( هکتــار برســد.

ض- ارائـه برنامـه جامـع مقابلـه بـا ریـز گردهـا حداکثـر تـا پایـان سـال اول اجــرای برنامــه و اجــرای عملــی و موثــر آن از ســال دوم

ط- اعطـای تسـهیلات و پیشبینـی اعتبـار لازم در بودجـه سـالانه جهـت از رده خــارج کــردن ســالانه دهدرصــد(01%) از موتورســیکلتهای بنزینــی و جایگزین ـی ب ـا موتورس ـیکلتهای برق ـی

ظ- فراه ـم ک ـردن مناب ـع ارزی و ریال ـی لازم جه ـت تبدی ـل پس ـماند ب ـه کـود یـا انـرژی بـرای شـهرهای مختلـف درطـول برنامـه بـا همـکاری بخـش خصوصــی و شــهرداریها.

غ- تهیـه، تدویـن و اجـرای برنامـه عمـل حفاظـت و مدیریـت از مناطـق چهارگانــه محیطزیســت و گونههــای در معــرض تهدیــد و خطــر انقــراض حیاتوحــش کشــور بــا رویکــرد بهرهگیــری از ظرفیتهــای داوطلبانــه و مشــارکت اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــا اولویــت جوامــع محلــی و ســازمانهای مــردم نهــاد توســط ســازمان حفاظــت محیــط زیســت.

ف- بازنگـری در محـدوده مناطـق چهارگانـه محیـط زیسـت و همچنیـن تعریــف و تقســیم بنــدی جدیــد مناطــق بــا توجــه بــه تقســیمات نویــن اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعــت(NCU) توســط ســازمان حفاظــت محیطزیســت کشــور.

گ- کشــاورزان و دامدارانــی کــه محصــولات آنهــا بــا تشــخیص جهادکشــاورزی شهرســتان در معــرض تهدیــد حیاتوحــش میباشــد، میتواننــد بــرای جلوگیــری از خســارت نســبت بــه محصــور نمــودن مــزارع خــود اقــدام کننــد.

ل- ســازمان حفاظــت محیطزیســت مکلــف اســت نســبت بــه پاســخ اســتعلامهای مربــوط بــه پروژههــا و طرحهــای عمرانــی دولتــی و طرحهــای اقتصــادی ســرمایهگذاران حداکثــر ظــرف مــدت دومــاه اقــدام نمایــد. و درصــورت رد گزارشــات و درخواســتهای مذکــور دلایــل را کتبــا بهصــورت شــفاف مطابــق قوانیــن و ضوابــط فنــی مربوطــه بــه ذینفعــان اعـلام کنـد. عـدم پاسـخ سـازمان حفاظـت محیطزیسـت در مهلـت مقـرر، بهمنزلــه تائیــد میباشــد.

نماینـدگان مجلـس ایـن مـاده را بـا 173 رأی موافـق، ۵ رأی مخالـف و ۴ رأی ممتنـع از مجمـوع 223 نماینـده حاضـر بـه تصویـب رسـاندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.