افتتاح تصفیهخانه فاضالب پردیس تا 22 بهمن ماه امسال

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

طــی بازدیــد از تصفیهخانــه فاضــلاب شهرســتان پردیــس از ســوی مســوولین تاریــخ افتتــاح 22 بهمنمــاه امســال اعــلام شــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از شــهروند البــرز، اعضــا کمیتــه ایمنــی آب شهرس ـتان پردی ـس از رون ـد پیش ـرفت س ـاخت و س ـاز تصفی ـه خان ـه فاض ـلاب پردیــس در راســتای اجــرای برنامــه ایمنــی آب شهرســتان پردیــس، حســن خیرخـواه سرپرسـت شـبکه بهداشـت، رییـس اداره محیـط زیسـت، نماینـده فرمانــداری، شــهرداری و بخشــداریها، اداره جهــاد کشــاورزی، اداره آب و فاضــلاب شــهری و روســتایی، امــور آب تهــران و ... از تصفیهخانــه درحــال احـداث فاضـلاب پردیـس بازدیـد و از مراحـل اجـرای ایـن پـروژه مطلع شـدند.

بنــا بــر ایــن گــزارش طــی ایــن بازدیــد مســوولین آبفــا (آب و فاضــلاب شـهر پردیـس) اظهـار امیـدواری کردنـد کـه ایـن تصفیـه خانـه تـا 22 بهمـن امسـال افتتـاح خواهـد شـد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه در حـال حاضـر نداشـتن تصفیهخانـه و رهاسـازی فاضـلاب بـه صـورت غیـر بهداشـتی در زمیـن هـای اطـراف پردیـس و بومهـن بهعنـوان یکـی از بزرگتریـن معضـلات و مشـکلات بهداشـتی شهرسـتان پردیـس اسـت.

ایـن تصفیهخانـه بـرای جمعیتـی معـادل 0۵2 هـزار نفـر در نظـر گرفتـه شــده کــه امیــد اســت بــا راهانــدازی تصفیــه خانــه تــا حــدود زیــادی از ایــن مشـکلات برطـرف شـود. گفتنـی اسـت در برنامـه ایمنـی آب کـه بـا مشـارکت و همـکاری مسـتقیم سـازمان هـای ذیربـط در تأمیـن، توزیـع و نظـارت بـر کیفیـت آب شـرب انجـام مـی شـود، مخاطـرات احتمالی از حـوزه آبریـز منابع تـا نقطـه مصـرف مـورد ارزیابـی، اولویتبنـدی و کنتـرل قـرار مـی گیـرد.

ایــن برنامــه مطابــق بــا ســند راهبــرد ملــی بهبــود کیفیــت آب شــرب کــه توســط وزارت بهداشــت و بــا همــکاری وزارت نیــرو، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، وزارت جهــاد کشــاورزی، وزارت کشــور، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و وزارت نفــت در بســیاری از مناطــق شــهری و روســتایی کش ـور از جمل ـه شهرس ـتان پردی ـس هم ـگام ب ـا س ـایر نق ـاط کش ـور در ح ـال اج ـرا اس ـت.

رییــس ایــن کمیتــه مرتضــی حیــدری فرمانــدار شهرســتان پردیــس و دبیــر آن حســن خیرخــواه سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان بــوده و تاکنــون هشــت جلســه در ایــن خصــوص تشــکیل و طــی آن فرمانــدار خواســتار اطمینــان بیشــتر از ســلامت آب مصرفــی توســط شــهروندان شهرسـتان پردیـس و ادامـه و تـلاش همـه جانبـه بـرای تحقـق ایـن برنامـه بــوده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.