ضرورت برخورد جدی با منابع آالینده هوا در البرز

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان البــرز بــر لــزوم برخــورد جــدی بــا منابــع آلاینــده هــوا و آلاینــده هــای ثابــت و متحــرک در ایــن اســتان تأکیــد کــرد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از شـهروند البـرز، حسـین محمـدی شـامگاه سـه شـنبه در ایـن خصـوص، افـزود: بـا توجـه بـه پایـداری هـوا و وارونگـی دمــا و انباشــت آلاینــده هــا، ض ـروری اســت بــا هرگونــه منبــع آلودگــی هــوا برخ ـورد ج ـدی ص ـورت گی ـرد.

وی بـه وضعیـت شـاخص هـای متوسـط کیفـی هـوا در مـدت ۴2 سـاعته منتهـی بـه سـاعت 20 امشـب اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: شـاخص کیفـی هـوا در کـرج 119 اعـلام شـده اسـت.

محمــدی گفــت: همچنیــن ایــن شــاخص در شهرســتان هــای ســاوجبلاغ و نظرآبــاد نیــز 107 و 112 اعــلام شــده کــه بــرای گــروه هــای حســاس ناســالم اســت.

وی توصیـه هـای لازم را بـرای ایـن وضعیـت بـه افـراد حسـاس کـه مبتـلا بـه بیمـاری هـای قلبـی ریـوی بـوده و کـودکان و زنـان بـاردار کـرد تـا حتـی الامـکان از تـردد در معابـر عمومـی و فضاهـای بـاز خـودداری کننـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.