جستجو در گوگل بدون دسترسی به اینترنت

Elm va Sanat Rooz - - It -

در آپدیـت اپلیکیشـن جسـتجوی گـوگل ویژگـی جدیـدی ارائه شـده اسـت کـه بـا ذخیـرهی عبـارت جسـتجو هنگام دسترسـی نداشـتن بـه اینترنـت، پس از اتصـال نتایـج مـورد نظـر را در اختیـار کاربـر قـرار میدهـد.

بــه گــزارش عصــر و بــه نقــل اززومیــت، بــا وجــود تمامــی امکانــات و قابلیتهایـی کـه گوشـیهای هوشـمند در اختیـار مـا قـرار میدهنـد، واقعیـت ایـن اسـت کـه وابسـتگی مـا بـه اتصـال اینترنـت بسـیار بیـش از پیـش شـده اســت. تلاشهــای زیــادی در سرتاســر جهــان انجــام شــده تــا اتصــال بــه اینترنـت را در هـر مکانـی ممکـن سـازد؛ امـا بـه هـر حـال هنـوز مکانهایـی وجـود دارنـد کـه هیـچ آنتنـی در آنهـا پیـدا نمیشـود. نکتـهی جالـب این اسـت کـه دقیقـا در همـان مکانهـا، نیـاز بـه اتصـال اینترنتـی بیـش از پیـش حـس میشــود. بهعنــوان مثــال کاربــر قصــد دارد موضوعــی را در همــان زمــان در اینترن ـت جس ـتجو کن ـد.

آپدیــت جدیــد اپلیکیشــن جســتجوی گــوگل، ایــن مشــکل را تــا حــدی برطـرف کـرده اسـت. ایـن اپلیکیشـن، جسـتجوهای کاربـر را ذخیـره میکنـد و در زمان ـی ک ـه اتص ـال برق ـرار ش ـد، آنه ـا را ب ـرای او انج ـام میده ـد.

زمانــی کــه کاربــر بــدون دسترســی بــه اینترنــت، از اپلیکیشــن Google Search اسـتفاده کنـد، تنهـا بـا یـک صفحـهی سـفیدرنگ مواجـه میشـود کـه از او درخواسـت میکنـد عبـارت را تکـرار کنـد تـا شـاید اتصـال اینترنتـی در این زمــان برقــرار شــود. امــا در آخریــن بروزرســانی، ایــن مشــکلات تــا حــدودی برطــرف شــدهاند. اگــر شــما جســتجویی در زمــان دسترســی نداشــتن بــه اینترنــت انجــام دهیــد، بــاز هــم بــا همــان صفحــه مواجــه خواهیــد شــد؛ بــا ایـن تفـاوت کـه بـه محـض برقـرار شـدن ارتبـاط اینترنتـی، اپلیکیشـن نتایـج جسـتجو را بـه شـما نشـان خواهـد داد. در این قابلیت، سـرویس گـوگل عبارت مـورد نظـر کاربـر را ذخیـره میکنـد و حتـی اگـر خـود کاربـر آن را فرامـوش کرده باشـد، نتایـج را در اولیـن اتصـال اینترنتـی بـه نمایـش درمـیآورد.

ای ـن قابلی ـت در پ ـس زمین ـهی دس ـتگاه فعالی ـت میکن ـد و هی ـچ نی ـازی بــه دخالــت کاربــر نــدارد. البتــه ایــن روش کار ممکــن اســت نگرانیهایــی در زمینــهی مصــرف باتــری و ترافیــک اینترنــت بــرای کاربــر ایجــاد کنــد. گـوگل ایـن اطمینـان خاطـر را داده اسـت کـه چنیـن مصرفـی انجـام نخواهـد شــد. روش کار بــه ایــن صــورت اســت کــه اپلیکیشــن درخواســت اتصــال را بـه صـورت دائـم ارسـال نمیکنـد. ایـن سـرویس از پلتفـرم اندرویـد اسـتفاده میکنــد و در زمــان برقــراری اتصــال، از آن مطلــع میشــود. عــلاوه بــر آن، گــوگل ب ـا نمای ـش نتای ـج در صفح ـهای س ـاده، از مص ـرف بیروی ـهی ترافی ـک اینترنــت جلوگیــری میکنــد.

از آنجـا کـه ایـن قابلیـت جدیـد بـه سیسـتم عامـل اندرویـد نیـاز دارد، بـه نظـر میرسـد تنهـا کاربـران ایـن پلتفـرم میتواننـد از آن اسـتفاده کننـد. هنـوز هیـچ خبـری در مـورد زمـان و احتمـال عرضـهی ایـن قابلیـت بـرای نسـخهی IOS اپلیکیشـن جسـتجوی گـوگل، منتشـر نشـده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.