سامسونگ رسمًا دلیل انفجار گلکسی نوت 7 را اعلام کرد

Elm va Sanat Rooz - - It -

سامسـونگ سـاعاتی پیـش بهصـورت رسـمی دلیـل انفجـار گلکسـی نـوت 7 را اعـلام کـرد و ایـرادات باتـری را باعـث اصلـی آن دانسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از زومیـت، سامسـونگ بالاخـره سـاعاتی پیـش اعـلام کـرد کـه چـرا گلکسـی نـوت 7 ایـن شـرکت دچـار مشـکل شـد و در نهایـت تولیـد آن متوقـف شـد.

سامســونگ دلیــل انفجــار فبلــت پرچمــدار خــود را دو مشــکل مجــزا در باتـری گوشـی عنـوان کـرده اسـت. باتـری سـری اول گوشـیهای گلکسـی نـوت 7 در بخـش بـالای باتـری و در سـمت راسـت آن دچـار مشـکلی بـود کـه باعـث ایجــاد اتصــال کوتــاه میشــد؛ امــا مشــکل باتــری گوشــیهای تعویــض شــده، مجـزا بـود و بـه اشـتباه در جـوش آن بازمیگشـت. برخـی از باتریهـای نسـل دوم گلکسـی نـوت 7 نیـز نـوار عایـق باتـری نداشـتند.

سامســونگ یــک تیــم اختصاصــی 700 نفــره بــرای یافتــن دلیــل ایــن مش ـکل تش ـکیل داده ب ـود و ای ـن گ ـروه، 200 ه ـزار گوش ـی را در کن ـار 30 ه ـزار باتـری اضافـی آزمایـش کردنـد و بـه نتایـج ذکرشـده رسـیدند. همچنیـن سـه شــرکت بیــرون از سامســونگ نیــز آزمایشهــای مشــابه را انجــام دادنــد و بــه نتایــج مشــابهی نیــز دســت یافتهانــد.

ریی ـس بخ ـش آمری ـکای سامس ـونگ در ای ـن ب ـاره میگوی ـد: اگ ـر مش ـکلی کـه در اثـر تعجیـل بـرای تولیـد باتـری نسـل دوم گلکسـی نـوت 7 اتفـاق افتـاد، پی ـش نمیآم ـد، ای ـن گوش ـی هماکن ـون در ب ـازار وج ـود داش ـت.

چنــد هفتــه پیــش سامســونگ پیشگــزارش مالــی خــود را منتشــر کــرد و انتظـار داشـت کـه بیشـترین سـود خـود در سـه سـال گذشـته را کسـب کنـد و حت ـی س ـود عملیات ـی خ ـود در قی ـاس ب ـا م ـدت مش ـابه در س ـال پی ـش را دو براب ـر کن ـد. سامس ـونگ ای ـن اع ـداد و گ ـزارش مال ـی خ ـود را بهص ـورت رس ـمی ارائـه خواهـد کـرد. همچنیـن مدیـر بخـش موبایـل سامسـونگ تأییـد کـرد کـه گلکســی اس 8 در ‪MWC 2017‬ حاضــر نخواهــد بــود و معرفــی آن بــه تعویــق افت ـاده اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.