پهنای باند اینترنت 7 برابر میشود

Elm va Sanat Rooz - - It -

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات بــا اشــاره بــه اینکــه پهنــای بانــد اینترنـت تـا پایـان دولـت ۵ برابـر میشـود، گفـت: همـه روسـتاهای بـالای ۵1 خانــوار تحــت پوشــش اینترنــت قــرار میگیرنــد.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از مه ـر، محم ـود واعظ ـی در جلس ـه توس ـعهای اســتان البــرز کــه در ســالن مؤسســه تحقیقــات نهــال و بــذر برگــزار شــد، بــه صـورت ویدیـو کنفرانسـی شـرکت کـرد و بـا بیـان اینکـه اسـتان البـرز از اهمیـت بالایــی در بعــد مخابراتــی برخــوردار اســت، اظهــار کــرد: زیرســاختهای مخابرات ـی و اینترنت ـی اس ـتان الب ـرز بای ـد بی ـش از ای ـن آم ـاده باش ـد.

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات بـا اشـاره بـه اینکـه از نظـر مخابراتی اسـتان البـرز معیـن اسـتان تهـران نیـز محسـوب میشـود، گفـت: طـی سـه سـال گذشـته پهنـای بانـد اسـتان 8٫8 برابـر شـده اسـت.

واعظـی بـا اعـلام اینکـه شـبکه انتقـال اسـتان 2 و نیـم برابـر و مشـترکان اینترنــت ۴ و نیــم برابــر افزایشیافتــه اســت، افــزود: ۴۴1 روســتا اینترنــت دار و تم ـام روس ـتا دارای ارتب ـاط تلفن ـی ش ـدهاند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه رتبــه اســتان در ارائــه خدمــات مخابراتــی و اینترنتـی از ۴1 بـه 7 رسـیده اسـت، تصریـح کـرد: همـه روسـتای بـالای ۵1 خانـوار تحـت پوشـش اینترنـت قـرار خواهنـد گرفـت و پهنـای بانـد اینترنـت تــا پایــان دولــت یازدهــم ۵ برابــر میشــود.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات بــا تأکیــد بــر اینکــه بــه 13 شــهر اسـتان نسـل سـوم تلفـن همـراه و بـه 12 شـهر نسـل چهـارم تلفـن همـراه ارائــه میشــود، گفــت: الکترونیکــی کــردن 0۵2 دهیــاری توســط شــرکت پســت جمهــوری اســلامی ایــران انجــام پذیرفتــه اســت.

واعظــی خاطرنشــان کــرد: در مجمــوع 0۴3 میلیــارد تومــان توســط بخــش دولتــی در حــوزه مخابــرات ســرمایهگذاری میشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.