تصمیمات گذشته سد راه پیشرفت امروز

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

رییس سازمان حفاظت محیط زیست: مهمترین مسأله ما این است که برای بخشی از مشکالت که مربوط به گذشته هستند راه حلمناسبیپیداکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.