جدیدترین حمایت وزارت نیرو از انرژهای تجدید پذیر

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

وزیرنیرو:ایجادنیروگاهخورشیدیدراصفهان، همدانوقزوینازبرنامههایحتمیوزارتنیرو خواهدبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.