رضایت مشترین، شعار ایرانی با قطعات چینی

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

حمید گرمابی: از مهم ترین وظایفی که امروز خودروسازان برعهده دارند، ارایه خدمات پس ازفروشوجلبرضایتمشتریاناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.