برخوردهای جدی با واحد های آالینده

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

مهدیصادقی:هیچکسنمیتواندمحیطزیست را بخاطر منافع شخصی خویش به خطر اندازد چراکهباآنهابرخوردخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.