بازار عراق، سهم ایران یا فرانسه؟

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

بارفعمشکالتامنیتیوناامنیهایموجوددر کشورعراق،ایرانسعیداردباهمکاریهایدو جانبهبازارعراقراازفرانسویهاپسبگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.