باز هم وزارت صنعت به نام ایران، به کام ترکیه

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

وزارت صنعت، معدن و تجارت اینبار مجوز32 کاالراباکاهشنرختعرفهواردات،صادرکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.